obrazek loga jednostki
treść strony

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA

Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.04.2020 - 31.12.2020 r.

Zamieszczona na podstawie art. 67 ust 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz. 1843).

1.Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Hel, ul. ul. Wiejska  50, 84-150  Hel, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6 777 240, e-mail: ratusz@gohel.pl, faks 58 6 777 277, NIP: 5871705172.

Adres strony internetowej: www.bip.hel.eu.

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkość zamówienia:

1) zamiatanie chodników przyległych do terenów komunalnych, 2) zamiatanie jezdni, placów i parkingów gminnych 3) opróżnianie koszy ulicznych, 4) sprzątanie śmieci w pasie drogowym dróg gminnych, 5) załadunek nieczystości na środki transportu, 6) zdanie nieczystości na składowiska komunalne, 7) utrzymanie estetycznego wyglądu słupów ogłoszeniowych,8) odśnieżanie i usuwanie gołoledzi z chodników przyległych do terenów gminnych, 9) odśnieżanie i usuwanie gołoledzi z ulic, placów i parkingów gminnych, 10) wywóz nadmiaru śniegu zgromadzonego przy krawędziach jezdni na miejsca roztopowe.

      Główny Kod CPV: 90610000-6

       Dodatkowe kody CPV:

90511100-3,

90620000-9,

90630000-2

 

3. Wartość zamówienia;

Wartość zamówienia wynosi 225.000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

 

4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia;

EKOHEL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  bok@ekohel.pl,  ul. Kuracyjna 3,  84-150,  Hel,  kraj/woj. Pomorskie.

 

5. Podstawa prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki;

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz. 1843).

Uzasadnienie:

Zamówienie w trybie z wolnej ręki zostało udzielone na podstawie art. 67 ust.1 pkt.12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnieniem do przeprowadzenia zamówienia w niniejszym trybie jest spełnienie przez Zamawiającego łącznie następujących warunków: 1) zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego Gminę Miejską Hel, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, osobie prawnej- EKOHEL Sp. z o.o. w Helu, ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel. Kontrolę nad spółką sprawuje Gmina Miejska Hel, wg zasad odpowiadającej kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającej na dominującym wpływie gminy na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami (gmina posiada 100 Udziałów w spółce); 2) ponad 90 % działalności spółki dotyczy wykonania zadań powierzonych jej przez Gminę Miejska Hel. wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie analizy przyszłych ponoszonych kosztów w spółce.

6. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy;

Przedmiot zamówienie będzie wykonywany w okresie od 01.04.2020 do 31.12.2020 r.

7. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.

Informację o zamiarze zawarcia umowy Zamawiający zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 550047180-N-2020.

8. Informacja o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia o którym mowa w art. 95 ust 1 i 2.

Informację o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  510066618-N-2020 w dniu 17.04.2020 r.

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ULICE .pdf pdf 200.6 KB Mariusz Fafiński 2020-04-17 16:02:47 633

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mariusz Fafiński 2020-04-17 13:45:21
Ostatnia aktualizacja Mariusz Fafiński 2020-06-24 14:41:22