obrazek loga jednostki
treść strony

Zasady stanowienia aktów prawnych

1. Opis

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy (art. 40.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

2. Sposoby stanowienia aktów prawnych

Organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

 • wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
 • organizacji urzędów i instytucji gminnych,
 • zasad zarządu mieniem gminy,
 • zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Aktami prawa miejscowego są uchwały rady miasta i zarządzenia burmistrza.

Projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym i redakcyjnym opracowuje rzeczowo właściwy referat, a za jego redakcję odpowiada kierownik referatu lub samodzielne stanowisko pracy.

Projekty opracowanych aktów prawnych powinny zawierać:

 • tytuł (oznaczenie rodzaju aktu, datę i ogólne określenie przedmiotu aktu),
 • podstawę prawną,
 • postanowienia merytoryczne,
 • postanowienia o wejściu w życie aktu prawnego,
 • postanowienia uchylające lub zmieniające, jeżeli normuje dziedzinę spraw uprzednio uregulowanych.

Projekty winny zawierać kartę uzgodnień według wzorów przyjętych w regulaminie organizacyjnym urzędu miasta z właściwymi referatami, samodzielnymi stanowiskami pracy lub miejskimi jednostkami organizacyjnymi, jeżeli przepisy szczególne lub zasady współdziałania albo koordynacji tego wymagają.

Projekty aktów prawnych wymagają uzgodnienia z sekretarzem miasta, radcą prawnym i skarbnikiem miasta. Projekty uchwał rady miasta akceptuje burmistrz i przesyła je do biura rady miasta.

Do projektu aktu prawnego załącza się uzasadnienie wyjaśniające celowość lub potrzebę jego wydania.

Prawo zgłaszania projektów uchwał posiada:

 • burmistrz,
 • komisje rady miasta,
 • radni w liczbie co najmniej 3 osób,
 • kluby radnych.

Zaopiniowany i zaaprobowany projekt aktu prawnego przedkłada się do akceptacji burmistrzowi lub do podjęcia radzie miasta.

Przed podjęciem uchwały przewodniczący rady miasta kieruje projekt do zaopiniowania do właściwych merytorycznie komisji rady miasta.

Projekty aktów prawnych opracowywane są na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 20.06.2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. z 2002 r. Nr 100 poz. 908).

3. Rejestrowanie i przekazywanie aktów prawnych

Podjęte przez radę miasta uchwały rejestrowane są w rejestrze uchwał rady miasta prowadzonym przez biuro rady miasta. Komplet egzemplarzy podjętych uchwał rady miasta w terminie 7 dni przekazywany jest Wojewodzie Pomorskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, jeśli podjęte uchwały dotyczą spraw finansowych.

Podpisane przez burmistrza zarządzenia rejestrowane są w rejestrze zarządzeń burmistrza prowadzonym przez referat organizacyjny.

Podjęte akty prawne referat organizacyjny przekazuje do realizacji właściwym referatom urzędu miasta, samodzielnym stanowiskom pracy i miejskim jednostkom organizacyjnym.

4. Ogłaszanie aktów prawnych

Przepisy gminne ogłasza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych- Dz. U. z 2000 r. Nr 62 poz. 718 z późn. zm.).

Zbiór przepisów gminnych udostępnia się do powszechnego wglądu (art. 28 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych- Dz.U. z 2000 r. Nr 62 poz. 718 z późn. zm.).

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dominika Garda 2020-04-15 12:18:53
Ostatnia aktualizacja Dominika Garda 2020-04-15 12:38:40