obrazek loga jednostki
treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej w miejscowości Hel
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA HEL
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675505
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 50
1.5.2.) Miejscowość: Hel
1.5.3.) Kod pocztowy: 84-150
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański
1.5.7.) Numer telefonu: 58 677-72-40
1.5.8.) Numer faksu: 58 677-72-77
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:ratusz@gohel.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.hel.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej w miejscowości Hel
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-969c765e-8aa4-11ee-b55a-a22b2d7f700e
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00512220
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045142/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej w miejscowości Hel
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00512220/01 z dnia 2023-11-24
2023-11-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem
https://www.marketplanet.pl pod adresem:
https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na https://www.marketplanet.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
Znak sprawy RGK.042.8.2023
str. 7/62
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format
plików .pdf,
f) Platforma zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,
ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
➢ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Helu, którego dane
kontaktowe są następujące:
− adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150
− nr telefonu (58) 677-72-40
− adres e-mail: : ratusz@gohel.pl
− elektroniczna skrzynka podawcza /umhel/skrytka
Pełna treść dostępna w SWZ na stronie prowadzonego postępowania.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00512220/01 z dnia 2023-11-24
2023-11-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
➢ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Helu, którego dane
kontaktowe są następujące:
− adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150
− nr telefonu (58) 677-72-40
− adres e-mail: : ratusz@gohel.pl
− elektroniczna skrzynka podawcza /umhel/skrytka
Pełna treść dostępna w SWZ na stronie prowadzonego postępowania.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RGK.042.8.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 203194,37 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zaprojektowano remont fragmentu nawierzchni jezdni ul. Steyera w Helu poprzez wyniesienie
tarczy skrzyżowania z ulicą Żeromskiego oraz zjazdu na parking z wyznaczeniem przejścia
dla pieszych przez ul. Steyera (w istniejącej lokalizacji progu zwalniającego) Wyniesienie
jezdnie ul. Steyera zaprojektowano na odcinku o długości około 40 m. Nawierzchnię
wyniesienia wykonać z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm. Najazdy wykonać ze spadkiem
1:10, a od strony istniejących nawierzchni ograniczyć opornikiem betonowym 12x25 cm
wtopionym.
Istniejącą nawierzchnię jezdni ul. Żeromskiego przewidziano do przełożenia z uwagi na
zmiany rzędnych. Na ul. Żeromskiego należy maksymalnie wykorzystać kostkę betonową
grafitową pochodzącą z rozbiórki. Braki uzupełnić kostką o wymiarach jak istniejąca i kolorze
grafitowym. Wzdłuż ul. Steyera zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o gr. 6 cm. W
Znak sprawy RGK.042.8.2023
str. 5/62
miejscu skrzyżowania z ul. Żeromskiego nawierzchnię chodnika wzmocnić poprzez
wykonanie nawierzchni z kostki o gr. 8 cm i o podbudowie jak na jezdni. W ciągu chodnika
wykonać pasy z kostki w kolorze czerwonym, aby ujednolicić nowy odcinek chodnika z
odcinkami istniejącymi.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi
kryteriami i ich wagami:
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00512220/01 z dnia 2023-11-24
2023-11-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
A. Kryterium nr 1 – cena (C) – waga 80%
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według
następującego wzoru:
C =(Cn:Cb) x 100 x 80%
gdzie:
• C - ilość punktów przyznana w kryterium cena
• Cn – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez
wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
• Cb – cena oferty badanej (ocenianej)
• 100 – wskaźnik stały
• 80 % - waga kryterium
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie całości
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Oferta
z najniższą ceną, spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska
maksymalnie 80 pkt. Oferty z ceną wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.
B. Kryterium nr 2 – „Okres gwarancji” (OG) zostanie obliczony wg następującej zasady:
Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium (OG): 20
punktów. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Minimalny okres gwarancji zgodnie z zapisami SWZ to 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy od
odbioru końcowego. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów
Nazwa kryterium Waga kryterium (%) Waga kryterium
(pkt)
Cena (C) 80 % 80 pkt
Okres gwarancji 20 % 20 pkt
– 20 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z
najdłuższym okresem gwarancji wg wzoru:
G = (G bad : G max) x 20 pkt
gdzie:
• G – liczba punktów za okres gwarancji
• G bad – okres gwarancji badanej oferty
• G max – najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert
- Ocenie będą podlegały jedynie informacje zawarte w pkt II Formularza oferty.
- Jeżeli wykonawca nie uzupełni informacji wymaganych w pkt II Formularza oferty, otrzyma
0 pkt w tym kryterium
- Informacje wymagane w pkt II Formularza oferty nie będą podlegały uzupełnieniu w trybie
ustawy Pzp.
Pełna treść w SWZ na stronie prowadzonego postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00512220/01 z dnia 2023-11-24
2023-11-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
− Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
mniejszą niż 140.000, 00 PLN.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
1) Posiadania doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia tj.
udokumentowania wykonania czyli zakończenia, w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie,
remoncie, wymianie nawierzchni drogi lub wykonaniu przejścia dla pieszych bądź
innej inwestycji porównywalnej do przedmiotu zamówienia o wartości wykonania
robót co najmniej 140.000,00 PLN.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) wykaz robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały
wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 8 do
SWZ),
Uwaga:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz dotyczy tylko robót
budowlanych, w których wykonania wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2) Polisa ubezpieczenia - od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 140.000,00 zł. ,
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały
wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 8 do
SWZ),
Uwaga:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz dotyczy tylko robót
budowlanych, w których wykonania wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2) Polisa ubezpieczenia - od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 140.000,00 zł. ,
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00512220/01 z dnia 2023-11-24
2023-11-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2500,00 PLN (słownie: dwa tysiące
pięćset złotych 00/100).
Zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp wadium może być wnoszone zgodnie z wyborem wykonawcy
w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
Znak sprawy RGK.042.8.2023
str. 19/62
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.
Dz. U. z 2023 r., poz. 462).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 08 1240 5400
1111 0000 4915 7062 Bank Pekao S.A. z tytułem wadium - „Wykonanie przejścia dla pieszych
na skrzyżowaniu drogi gminnej w miejscowości Hel” Jeżeli wadium wnoszone będzie w formie
gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia w postaci elektronicznej wraz z ofertą.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 19 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany Umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień Umowy, także
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w następujących przypadkach i na poniższych warunkach:
1) w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania zamówienia z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności:
a) w przypadku wystąpienia odmiennych warunków Terenu budowy lub ujawnienia się
błędów/braków dokumentacji, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie
był w stanie stwierdzić przed zawarciem Umowy;
b) w przypadku opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez
właściwe organy administracji państwowej lub inne instytucje o podobnym zakresie
kompetencji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność;
c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy;
Znak sprawy RGK.042.8.2023
– zmianie mogą ulec postanowienia Umowy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00512220/01 z dnia 2023-11-24
2023-11-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
poprzez ich wydłużenie odpowiednio do okresu występowania wskazanych przyczyn;
Pełna treść w SWZ na stronie prowadzonego postępowania.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00512220/01 z dnia 2023-11-24
2023-11-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 139.6 KB Dawid Lewandowski 2023-11-24 10:52:18 109
2 SWZ przejście.pdf pdf 963 KB Dawid Lewandowski 2023-11-24 10:52:22 111
3 Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 116.6 KB Dawid Lewandowski 2023-11-24 10:52:25 110
4 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.1 KB Dawid Lewandowski 2023-11-29 07:35:22 112
5 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 36.1 KB Dawid Lewandowski 2023-12-11 10:10:14 107
6 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 199.7 KB Dawid Lewandowski 2023-12-12 10:47:54 94
7 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 69.4 KB Dawid Lewandowski 2023-12-19 11:25:30 121

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2023-11-24 10:50:22
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2023-12-19 11:25:33