obrazek loga jednostki
treść strony

ZARZĄDZENIE NR 7/0050/2020

BURMISTRZA HELU

z dnia 12 lutego 2020 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Helu do spraw wyborów oraz referendów

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019  r. poz. 506. z późn. zm.) w związku z art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

W celu wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów powszechnych i referendów na terenie Gminy Miejskiej Hel, powołuję Panią Katarzynę MACHTYL – sekretarz miasta Helu na Pełnomocnika Burmistrza Helu do spraw wyborów i referendów.

§ 2.

 Do współpracy z Pełnomocnikiem Burmistrza Helu do spraw wyborów i referendów w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 1. zobowiązuję w szczególności:

1. Referat Organizacyjny w zakresie obsługi organizacyjno-technicznej Pełnomocnika,

2. Urząd Stanu Cywilnego w zakresie:

1) przygotowania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach i referendach,

2) udostępniania spisu wyborców mieszkańcom Helu,

3) wykonywania zadań związanych z udzielaniem pełnomocnictw do głosowania osobom wyznaczonym przez wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osobom, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat,

4) prowadzenia wykazu sporządzonych aktów pełnomocnictw do głosowania,

5) weryfikowania zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego,

6) przyjmowania wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez wyborcę obwodzie głosowania,

7) wykonywania zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń o prawie do głosowania;

3. Referat Finansowo-Budżetowy w zakresie:

1) prowadzenia ewidencji środków finansowych przeznaczonych na wydatki wyborcze,

2) prowadzenia sprawozdawczości budżetowej w zakresie wydatków związanych z wyborami;

§ 3.

 Zobowiązuję pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Helu, o których mowa w § 2, do udzielania Pełnomocnikowi Burmistrza Helu do spraw wyborów i referendów niezbędnej pomocy przy realizacji zadań, o których mowa w § 1.

 

                                                                                                                                                                                                                       BURMISTRZ HELU

                                                                                                                                                                                                                  Mirosław WĄDOŁOWSKI

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie pełnomocnik ds. wyborów..pdf pdf 466.8 KB Katarzyna Machtyl 2023-09-14 14:56:01 144

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Katarzyna Machtyl 2023-09-14 14:48:00
Ostatnia aktualizacja Katarzyna Machtyl 2023-09-14 15:53:58
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2020-02-12