obrazek loga jednostki
treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA HEL
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675505
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 50
1.5.2.) Miejscowość: Hel
1.5.3.) Kod pocztowy: 84-150
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański
1.5.7.) Numer telefonu: 58 677-72-40
1.5.8.) Numer faksu: 58 677-72-77
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:ratusz@gohel.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.hel.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bced0e6-34c8-11ed-8832-4e4740e186ac
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017349/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.4 Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Dariusz Andryskowski
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem https://www.marketplanet.pl pod
adresem: https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami,
w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.
Pełna treść dostępna w SWZ na stronie postępowania.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na https://www.marketplanet.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Pełna treść dostępna w SWZ na stronie postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są następujące:
adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150
nr telefonu (58) 677-72-40
adres e-mail: : ratusz@gohel.pl
elektroniczna skrzynka podawcza /umhel/skrytka
 w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@gohel.pl lub listownie na adres Administratora.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy (art. 6 ust.1
lit. b) RODO) w sprawie zamówienia publicznego oraz jego realizacji i udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego i jego archiwizacji.
Pełna treść dostępna w SWZ na stronie postępowania.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RGK.042.7.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowl
4.1.5.) Wartość zamówienia: 1862574,36 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Teren inwestycji objęty zgłoszeniem stanowi pas drogowy ul. Morskiej oraz kontynuację ciągu spacerowego
wyremontowanego Bulwaru nadmorskiego (etapy I oraz II) wzdłuż ogrodzenia ze Stacją Morską UG od strony umocnienia
brzegu morskiego. Obecne zagospodarowanie terenu nie sprzyja ruchowi pieszemu w sezonie turystycznym ze względu na
kolizję z ruchem pojazdów mechanicznych, a także ze względu na usytuowanie w bezpośredniej bliskości budynków
usługowych o funkcji gastronomicznej (Stara Wędzarnia, Bar Mewa, Busola, Hello oraz Bar Blue) co powoduje konieczność
usytuowania ogródków gastronomicznych po przeciwnej stronie jezdni), a także budynku OSP HEL i wejścia na teren
Muzeum Rybołówstwa. Lokalizacja ogródków pomiędzy pasem jezdni ul. Morskiej, a zagospodarowanym terenem bulwaru
wyremontowanym w I etapie inwestycji powoduje, że zarówno obsługa kelnerska jak i klienci muszą przechodzić w poprzek
jezdni za każdym razem jak chcą dostać się do budynku. Jest to o tyle niebezpieczne, że pozostawionym stosunkowo
wąskim przejazdem przemieszczają się duże ilości ludzi w sezonie letnim, rowerzyści oraz meleksy. Nawierzchnia jezdni
jest głównie asfaltowa na podbudowie betonowej, częściowo nawierzchnia betonowa oraz z kostki brukowej betonowej. Na
całej długości przebiega tor kolejowy – przeznaczony do likwidacji. Zamierzenie inwestycyjne objęte zakresem niniejszego
zgłoszenia, przewiduje prace budowlane, w zakresie:
– wymiany nawierzchni (skucie istniejących płyt betonowych, zerwanie nawierzchni asfaltowej, demontaż istniejącej kostki
betonowej, demontaż szyn kolejowych wraz z podkładami i nawiązaniem do nawierzchni istniejącej, ułożenie nowej
nawierzchni);
– wykształcenia nowych rzędnych i spadków (w nawiązanie do rzędnych istniejących);
– wykonania systemu odprowadzenia wód opadowych w postaci „rynsztoków” wzdłuż krawędzi jezdni kierujących wody
opadowe do studzienek odpływowych (w nawiązaniu do istn. odcinków kanalizacji deszczowej);
– czyszczenia i malowania muru betonowego falochronu na odcinku wzdłuż granicy ze Stacją Morską UG;
– umieszczenie urządzeń małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci;
– montaż opraw oświetleniowych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich
wagami:
Nazwa kryterium Waga kryterium (%) Waga kryterium
(pkt)
Cena (C)
80 % 80 pkt
Okres gwarancji 20 % 20 pkt
Kryterium nr 1 – cena (C) – waga 80%
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
C = Cn/Cb x 100 x 80%
gdzie:
C - ilość punktów przyznana w kryterium cena
Cn – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w
danym etapie badania i oceny ofert
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Cb – cena oferty badanej (ocenianej)
100 – wskaźnik stały
80 % - waga kryterium
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej
przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Oferta
z najniższą ceną, spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 80 pkt. Oferty z ceną
wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.
B. Kryterium nr 2 – „Okres gwarancji” (OG) zostanie obliczony wg następującej zasady:
Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium (OG): 20 punktów. Punkty zostaną przyznane w
następujący sposób:
Minimalny okres gwarancji zgodnie z zapisami SWZ to 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy od odbioru końcowego. Oferta z
najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów – 20 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji
w stosunku do oferty z najdłuższym okresem gwarancji wg wzoru:
G = (G bad : G max) x 20 pkt
gdzie:
G – liczba punktów za okres gwarancji
G bad – okres gwarancji badanej oferty
G max – najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert
- Ocenie będą podlegały jedynie informacje zawarte w pkt II Formularza oferty.
- Jeżeli wykonawca nie uzupełni informacji wymaganych w pkt II Formularza oferty, otrzyma
0 pkt w tym kryterium
- Informacje wymagane w pkt II Formularza oferty nie będą podlegały uzupełnieniu w trybie ustawy Pzp.
W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie następującym
wzorem:
W = C + OG
gdzie W - Wynik oceny,
C – liczba punktów w kryterium „Cena”,
OG – liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie za najkorzystniejszą, tj. otrzyma w sumie najwyższą ilość
punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
− Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.200.000,00 PLN.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
1) Posiadania doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentowania wykonania czyli zakończenia, w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie, wymianie lub remoncie nawierzchni drogi bądź
innej inwestycji porównywalnej do przedmiotu zamówienia o powierzchni wykonanych robót co najmniej 2000,00 m2.
2) Wykazania, że dysponuje
Osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności
inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, określone przepisami prawa budowlanego;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki
dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 8 do SWZ),
Uwaga:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami
powyższy wykaz dotyczy tylko robót budowlanych, w których wykonania wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do SWZ),
3) Polisa ubezpieczenia - od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą
niż 1.200.000,00 zł. ,
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 8 do SWZ),
Uwaga:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami
powyższy wykaz dotyczy tylko robót budowlanych, w których wykonania wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do SWZ),
3) Polisa ubezpieczenia - od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą
niż 1.200.000,00 zł. ,
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 27.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych
00/100).
Zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp wadium może być wnoszone zgodnie z wyborem wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 08 1240 5400 1111 0000 4915 7062 Bank
Pekao S.A. z tytułem wadium - „Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3” Jeżeli wadium wnoszone będzie
w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej wraz z ofertą.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w
Rozdziale 19 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany Umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień Umowy, także
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w następujących przypadkach i na poniższych warunkach:
1) w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę, w szczególności:
a) w przypadku wystąpienia odmiennych warunków Terenu budowy lub ujawnienia się błędów/braków dokumentacji, których
Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie stwierdzić przed zawarciem Umowy;
b) w przypadku opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji
państwowej lub inne instytucje o podobnym zakresie kompetencji, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są
zobowiązane na mocy przepisów prawa, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
– zmianie mogą ulec postanowienia Umowy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez ich wydłużenie
odpowiednio do okresu występowania wskazanych przyczyn;
2) w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania zamówienia, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę – zmianie mogą ulec postanowienia Umowy w zakresie terminów wykonania Przedmiotu Umowy, poprzez ich
wydłużenie odpowiednio do okresu występowania wskazanych przyczyn;
3) w przypadku wydłużenia procedury wyłonienia wykonawcy zamówienia, co spowoduje brak możliwości rozpoczęcia robót
w przewidzianych w umowie terminach, co spowoduje konieczność wydłużenia terminów końcowych realizacji robót lub
prac projektowych;
4) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które powodują konieczność zmiany
postanowień Umowy – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia Umowy, do których odnoszą się
zmiany przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla dostosowania Umowy do wprowadzonej zmiany prawa;
Pełna treść dostępna w SWZ na stronie prowadzonego postępowania.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
2. Uwaga! Zważając, że teren objęty inwestycją jest istotnym traktem turystycznym w okresie sezonowym Zamawiający
oczekuje zatrzymania prac na okres 05 czerwiec – 31 sierpień 2023 rok. Zamawiający wymaga w pierwszej kolejności
wykonać prace przy ulicy Morskiej od fokarium w stronę Muzeum Rybołówstwa, w przypadku braku możliwości zakończenia
pozostałych robót przed okresem wakacyjnym pozostałą część przedmiotu zamówienia wznowić od 01 września 2023 roku.

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Oferta.docx docx 22.5 KB Dawid Lewandowski 2022-09-15 11:00:47 272
2 SWZ Bulwar Etap 3.docx docx 193.6 KB Dawid Lewandowski 2022-09-15 11:00:48 270
3 Załącznik nr 7.7z 7z 7.1 MB Dawid Lewandowski 2022-09-15 11:00:49 305
4 Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 191.8 KB Dawid Lewandowski 2022-09-15 11:34:21 287
5 Ogłoszenie 2022_BZP 00349090_01.pdf pdf 142.5 KB Dawid Lewandowski 2022-09-15 13:02:12 285
6 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 197.9 KB Dawid Lewandowski 2022-10-03 12:59:28 272
7 Informacja o wynikach.pdf pdf 201.3 KB Dawid Lewandowski 2022-10-11 13:47:24 261
8 ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 68.6 KB Dawid Lewandowski 2022-11-02 14:20:14 255
9 Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 55.9 KB Dawid Lewandowski 2023-04-11 11:48:40 193

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2022-09-15 10:57:04
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2023-04-11 11:48:43
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2022-09-15