obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Ogloszenie o wyniku postępowania: Zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym polożonym w Gminie Miejskiej Helw ktory wchodzi: łącznik, hala sportowa,, siłownia oraz sala gimnastyczna.
Ogłoszenie o wyniku postępowania: Usługi Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01,01,20323- 01.12.2023 r.
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego.
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wejherowie.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Informacja z otwarcia ofert.
Burmistrz Helu ogłasza przetarg ustny ograniczony.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - zapytanie ofertowe na na przygotowanie i dostarczenie 15 posiłków dziennie dla dzieci i młodzieży w ZSO w Helu oraz 15 posiłków dziennie dla osób dorosłych wymagających pomocy.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - zapytanie ofertowe na realizację talonów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 27.12.2022 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu. 19.12.2022r
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 20.12.2022 r
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w okresie od 01.01.2023 - 31.12.2023 r."
Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi. ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w okresie od 01.01.2023 - 31.12.2023 r."
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. Usługi. Zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnymi w Gminie Miejskiej Hel.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. Usługi. Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2023 - 31.12.2023 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu. 16.12.2022r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 09.12.2022 r.
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. ,,Poprawa przepustowości na linii nr.213 Reda-Hel"
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 02.12.2022r.
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie zespołu budynków mieszkalnych i usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, przy ul. Sikorskiego w Helu.
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania - nieruchomości
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 21.11.2022 r.
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 18.11.2022 r.
Zawiadomienie o XLI sesji Rady Miasta Helu.
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 09.11.2022r.
Informacja o przystąpieniu Gminy Miejskiej Hel do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
Zarządzenie Sądu Rejonowego w Wejherowie
Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3
Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 31.10.2022 r.
Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształacących w Helu
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej .
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej .
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie o XL sesji Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. ,,Poprawa przepustowości na linii nr.213 Reda-Hel"
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wydaniu decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023rok.
Informacja z otwarcia ofert - ,,Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3"
Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: asystenta rodziny.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: asystent rodziny.
10.10.2022 zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów.
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu zmiany uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz docelowy benzo(a)pirenu
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Helu.
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Tczewie
Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miasta Helu.
Ogłoszenie o wyniku postępowania. Roboty budowlane. Boiskio spotrowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej.
Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3.
Informacja dla Przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: pracownik socjany.
Ogłoszenie Burmistrza Helu o konsultacjach.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do dzierżawy.
Informacja z otwarcia ofert. Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny.
Informacja Starosty Puckiego.
Obwieszczenie Burmistarza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stypendialnej.
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID na realizację inwestycji drogowej w mieście Helu.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie opracowania wniosków, projektów planów finansowych na kolejny rok budżetowy.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej.
Ogłoszenie o wyniku postępowania. Roboty budowlane. Boiskio spotrowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej.
Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: pracownik socjany.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - zapytanie ofertowe na realizację talonów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.
Informacja z otwarcia ofert. Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: ,, Zbieranie odpadów na terenie działki nr. ew. 32/9 w miejscowości Hel"
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku
Obwieszczenie Burmistarza Helu o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Odpady ze styropianu to cenny surowiec - informacja
Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikant w straży miejskiej w Helu - 1 etat
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wykonaniu umowy. Roboty budowlane. Zmiana nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej w Helu.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Aplikant w Straży Miejskiej w Helu.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny.
Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: pracownik socjany.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Informacja Starosty Puckiego.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 13.07.2022.
Obwieszczenie Burmistrza Helu.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
Obwieszczenie Burmistarza Helu.
Wykaz pomieszczenia mieszkalnego położonego w mieście Helu przeznaczonego do sprzedaży.
Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: pracownik socjany.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 27.06.2022.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 28.06.2022r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 28.06.2022 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 24.06.2022 r.
Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Miasta Helu.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ,,Rozbudowie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu o krytą przy szkolną pływalnię"
Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Helu
Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Helu
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 13.06.2022r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 13.06.2022r.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 31 maja 2022 roku.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Rozpoczęcie prac przy inwestycji pn.: „Zmiana nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej w Helu”
Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Informacja o debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Hel.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację.
Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 24.05.2022 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania. Usługi. Zorganizowanie i prowadzenie sezonowych stref płatnego parkowania na terenie Miasta Hel.
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 17 maja 2022 roku.
Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do dzierżawy.
Zarządzenie Burmistrza Helu.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku
Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.
Informcja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.
Karta informacyjna dla decyzji. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługą.
Informacja z otwarcia ofert. Zorganizowanie i prowadzenie sezonowych stref płatnego parkowania na terenie Miasta Helu.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 06.05.2022r.
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. ,,Poprawa przepustowości na linii nr.213 Reda-Hel"
Ogłoszenie o wyniku postępowania. Roboty budowlane. Nadbudowa i rozbudowa łacznika przy miejskiej hali widowisko-sportowej w Helu.
Ogłoszenie o zmianie ogłozenia. Zorganizowanie i prowadzenie sezonowych stref płatnego parkowania na terenie Miasta Helu.
Informacja o wynikach naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zorganizowanie i prowadzenie sezonowych stref płatnego parkowania na terenie Miasta Hel.
Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi. Zorganizowanie i prowadzenie sezonowych stref płatnego parkowania na terenie Miasta Hel.
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 26.04.2022 r.
Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 21.04.2022r.
Obwieszczenie Komornika Sądowego o terminie opisu i oszacowania - nieruchomości
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 15.04.2022 r.
Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.
Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku
Ogłoszenie. Sąd Rejonowy w Mielcu.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 12.04.2022r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania. Roboty budowlane. Zmiana nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej w Helu.
Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku.
Informacja z otwarcia ofert. Nadbudowa i rozbudowa łącznika przy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Helu.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu postępowania lokalizacji inwestycji celu publicznego. pn. ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni śćieków przy ul. Bałtyckiej i ul. Leśnej."
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ,,Rozbudowie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu o krytą przy szkolną pływalnię"
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - informacja o wynikach naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 28.03.2022 r.
Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miasta Helu.
Ogłoszenie o wyniku postępowania. Roboty budowlane. Nadbudowa i rozbudowa łacznika przy miejskiej hali widowisko-sportowej w Helu.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie Burmistarza Helu o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Informacja z otwarcia ofert.
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 10 marca 2022 roku.
Informacja Starosty Puckiego.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stypendialnej.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Ogłoszenie o wyniku postępowania. Roboty budowlane. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zmiana nawierzchni boiska z trawy syntetycznej w Helu.
Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Nadbudowa i rozbudowa łącznika przy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Helu.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zawiadomienie o XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Helu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.
Starosta Pucki podaje do publicznej wiadomości
Ogłoszenie Burmistrza Helu o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę terenu połozonego w Helu.
Ogłoszenie Burmistrza Helu o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w mieście Helu.
Ogłoszenie Burmistrza Helu o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe.
Rozporządzenie Nr. 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pucku
Obwieszczenie Komornika Sądowego o terminie opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego
Informacja Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni.
Obwieszczenie - decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie - wykaz kąpielisk
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 21.02.2022 r.
Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu.
Obwieszczenie Komornika Sądowego o terminie opisu i oszacowania nieruchomości
Informacja o sprostowaniu numeru działki.
Obwieszczenie
Informacja z otwarcia ofert.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Praca zdalna - informacja dla interesantów
Ogłoszenie w sprawie realizacji prac przy ulicy Żeromskiego
Obwieszczenie Burmistrza Helu.
Zmiana miejsca XXXII sesji Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 21.01.2021 r.
Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miasta Helu.
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 18.01.2022r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy.
14.01.2022r. godziny przyjmowania interesntów.
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/0050/2019 burmistrza Helu z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie określenia stawek czynszu i opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hel oraz wysokości opłat za umieszczenie plansz i tablic reklamowych na terenie miasta Helu a także zasad ich stosowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonym w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna.
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ,,PSZOK"
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.01.2022 - 31.12. 2022 roku.
Obwieszczenie Burmistrza Helu