obrazek loga jednostki
treść strony

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Hel, dnia 29.10.2021 r.

RGK.7011.10.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dotyczy: ,,Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni ścieków, przy ul. Bałtyckiej i Sosnowej 
w Helu”

Gmina Miejska Hel zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej 
na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: ,,Wykonanie koncepcji wraz 
z kosztorysem oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni ścieków, przy ul. Bałtyckiej i Sosnowej w Helu, dz. nr: 144 (dr), 155/3 (dr), 155/4 (dr), 152/10 (Bp), 160(Ł)”, zgodnie z projektem Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania, oraz projekt przebudowy do zgłoszenia robót budowlanych ulicy Bałtyckiej od skrzyżowania z ul. Adm. Steyera do skrzyżowania z ul. Sosnową i ul. Sosnowej na długości od skrzyżowania z ulicą Bałtycką do skrzyżowania z ulicą Leśną.         

I.    Zamawiający: Gmina Miejska Hel, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel.

II.    Opis przedmiotu zamówienia:

Gmina Miejska Hel zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej 
na wykonanie dokumentacji projektowej pn.: ,,Wykonanie koncepcji wraz 
z kosztorysem oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni ścieków, przy ul. Bałtyckiej i Sosnowej w Helu, dz. nr: 144 (dr), 155/3 (dr), 155/4 (dr), 152/10 (Bp), 160(Ł)”, zgodnie z projektem Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania, oraz projekt przebudowy do zgłoszenia robót budowlanych ulicy Bałtyckiej od skrzyżowania z ul. Adm. Steyera do skrzyżowania z ul. Sosnową i ul. Sosnowej na długości od skrzyżowania z ulicą Bałtycką do skrzyżowania z ulicą Leśną. 


UWAGA! PROJEKT DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO ZAPYTANIA. NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ Z ZAWARTOŚCIĄ ZAŁĄCZNIKÓW PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY!

III.    Opis sposobu obliczania ceny:

Zamawiający oceniając ofertę weźmie pod uwagę:
1.    Kwotę za wykonanie zamówienia  – każdy oferent podaje kwotę za wykonanie zamówienia, która będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej.
Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana przy pomocy następującego wzoru:
Cena wykonania zamówienia – 100% obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku 
do oferty najtańszej wg wzoru:
C = (C min : C bad) x 100 pkt
gdzie:
C – liczba punktów za cenę ofertową
C min – najniższa cena ofertowa spośród badanych ofert
C bad – cena oferty badanej
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością 
do drugiego miejsca po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.


IV.    Warunki udziału:

1.     O udział w postępowaniu mogą ubiegać się tylko Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 dokumentację projektowo-kosztorysową.
2.     Wykonawca musi wykazać się odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego (dysponuje: osobą posiadającą kwalifikacje wymagane do wykonania przedmiotu zamówienia)

V.    Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga zakończenia realizacji zamówienia:
1.    Koncepcja wraz z kosztorysem 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.
2.    Dokumentacja projektowa 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.


VI.    Termin i warunki płatności:

Zamawiający dokona zapłaty za zamówienie:
1 w wysokości 75 % oferty po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
do uzyskania pozwolenia na budowę;
2 25 % po otrzymaniu pozwolenia na budowę;
3 warunkiem dokonania zapłaty jest skutecznie dostarczona oraz poprawnie wystawiona faktura.


VII.    Miejsce i termin składania ofert:
  
Oferty należy złożyć na adres email Zamawiającego ratusz@gohel.pl, w terminie do dnia 05.11.2021, do godz. 10:00 z dopiskiem: Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia 
pn.: ,,Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni ścieków, przy 
ul. Bałtyckiej i Sosnowej w Helu, dz. nr: 144 (dr), 155/3 (dr), 155/4 (dr), 152/10 (Bp), 160(Ł)”.


VIII.    Opis warunków udziału w postępowaniu:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.


IX.    Osoba wyznaczona do kontaktu:

Dariusz Andryskowski tel. 784509714

X.

Dokumentację projektowo-kosztorysową Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie 
z potrzebami Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu.

XI.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na dowolnym jego etapie bez podania przyczyny oraz możliwości niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.

XII.

Gmina Miejska Hel zapewnia wykonanie mapy do celów projektowych.

XIII. Załączniki

1.    Oferta;
2.    Projekt Decyzji O Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 zapytanie_ofertowe.pdf pdf 1.1 MB Dawid Lewandowski 2021-10-29 09:53:23 340
2 DEC LOK C.Pub. wod-kan ul. Bałtycka -Sosnowa .doc doc 205 KB Dawid Lewandowski 2021-10-29 09:53:49 326
3 zał. 2 - powodziowy (A3).pdf pdf 1.1 MB Dawid Lewandowski 2021-10-29 09:53:49 325
4 zal. do dec (A3).pdf pdf 2.5 MB Dawid Lewandowski 2021-10-29 09:53:49 318
5 ZAPYTANIE OFERTOWE przepompownia.docx docx 26.4 KB Dawid Lewandowski 2021-10-29 09:53:54 366
6 ogłoszenie z otrzymania ofert.docx docx 13.7 KB Dawid Lewandowski 2021-11-05 10:37:03 346
7 Ogłoszenie z otrzymania ofert.pdf pdf 180.9 KB Dawid Lewandowski 2021-11-05 10:37:09 317
8 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 41.5 KB Dawid Lewandowski 2021-11-16 14:15:35 312
9 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 227.2 KB Dawid Lewandowski 2021-11-16 14:15:55 322

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2021-10-29 09:49:30
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2021-11-16 14:16:05
Autor informacji Jarosław Pałkowski 2021-10-29