obrazek loga jednostki
treść strony

                                    Hel, dnia 19.08.2021 r.

RGK.7011.5.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dotyczy: ,, Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania pozwolenia na budowę miejsc postojowych przy ulicy Bałtyckiej w Helu”

Gmina Miejska Hel zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej 
na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania pozwolenia na budowę miejsc postojowych przy ulicy Bałtyckiej w Helu” zgodnie z Decyzją o Warunkach Zabudowy (zał. nr 2), koncepcją zagospodarowania terenu stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zapytania oraz uwagami Zamawiającego.          

I.    Zamawiający: Gmina Miejska Hel, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel.

II.    Opis przedmiotu zamówienia:

Gmina Miejska Hel zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej 
na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: ,, Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania pozwolenia na budowę miejsc postojowych przy ulicy Bałtyckiej w Helu” zgodnie z Decyzją o Warunkach Zabudowy (zał. nr 2), koncepcją zagospodarowania terenu stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zapytania oraz uwagami Zamawiającego. Celem projektu jest budowa parkingu naziemnego 
dla samochodów osobowych (w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz miejsc 
do parkowania rowerów o łącznej powierzchni użytkowej poniżej 0,2 ha. Zamawiający oczekuje aby dostarczyć wymaganą dokumentację do uzyskania pozwolenia na budowę w formie elektronicznej oraz papierowej w ilości pięciu sztuk, pozostałe opracowania należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej .


UWAGA DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY (Zał. Nr 2) ORAZ KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU (Zał. Nr 3) STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA. NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ Z ZAWARTOŚCIĄ ZAŁĄCZNIKÓW PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY!

III.    Opis sposobu obliczania ceny:

Zamawiający oceniając ofertę weźmie pod uwagę:
1.    Kwotę za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  – każdy oferent podaje kwotę za wykonanie dokumentacji, która będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej.
Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana przy pomocy następującego wzoru:
Cena wykonania zamówienia – 100% obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku 
do oferty najtańszej wg wzoru:
C = (C min : C bad) x 100 pkt
gdzie:
C – liczba punktów za cenę ofertową
C min – najniższa cena ofertowa spośród badanych ofert
C bad – cena oferty badanej
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością 
do drugiego miejsca po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.


IV.    Warunki udziału:

1.     O udział w postępowaniu mogą ubiegać się tylko Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 dokumentację projektowo-kosztorysową.
2.     Wykonawca musi wykazać się odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego (dysponuje: osobą posiadającą kwalifikacje wymagane do wykonania przedmiotu zamówienia)

V.    Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga zakończenia realizacji zamówienia do 01 grudnia 2021 roku.


VI.    Termin i warunki płatności:

Zamawiający dokona zapłaty za zamówienie:
- w wysokości 75 % oferty po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
do uzyskania pozwolenia na budowę;
- 25 % po otrzymaniu pozwolenia na budowę;
- warunkiem dokonania zapłaty jest skutecznie dostarczona oraz poprawnie wystawiona faktura.


VI.    Miejsce i termin składania ofert:
  
Oferty należy opatrzyć podpisem elektronicznym oraz przesłać na adres email Zamawiającego ratusz@gohel.pl, w terminie do dnia 26.08.2021, do godz. 10:00 
z dopiskiem: Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania pozwolenia na budowę miejsc postojowych przy ulicy Bałtyckiej w Helu” zgodnie z Decyzją o Warunkach Zabudowy,  koncepcją zagospodarowania terenu oraz uwagami Zamawiającego.


VII.    Opis warunków udziału w postępowaniu:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.


VIII.    Osoba wyznaczona do kontaktu:

Dariusz Andryskowski tel. 784509714

IX.

Dokumentację projektowo-kosztorysową Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie 
z potrzebami Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu.

X.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na dowolnym jego etapie bez podania przyczyny oraz możliwości niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.

XI.

Gmina Miejska Hel zapewnia wykonanie mapy do celów projektowych po swojej stronie celem udostępnienia Wykonawcy wyłonionego w zapytaniu ofertowym.

XII. Załączniki

1.    Oferta;
2.    Decyzja O Warunkach Zabudowy;
3.    Koncepcja zagospodarowania terenu.

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 zapytanie ofertowe.pdf pdf 1.1 MB Dawid Lewandowski 2021-08-20 08:36:03 351
2 koncepcja zagospodarowania terenu.pdf pdf 5.9 MB Dawid Lewandowski 2021-08-20 08:36:31 347
3 załącznik graficzny do analizy.pdf pdf 2.3 MB Dawid Lewandowski 2021-08-20 08:36:32 320
4 decyzja o warunkach zabudowy.pdf pdf 10.3 MB Dawid Lewandowski 2021-08-20 08:36:32 328
5 ogłoszenie z otrzymania ofert.pdf pdf 173 KB Dawid Lewandowski 2021-08-26 14:26:54 377
6 informacja z wyboru oferty.pdf pdf 236.2 KB Dawid Lewandowski 2021-09-01 13:53:13 366

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2021-08-20 08:33:28
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2021-09-01 13:53:17
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2021-08-19