obrazek loga jednostki
treść strony

                                                                                                                                                                      Hel, dnia 14.05.2021 r.

RGK.7011.2.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dotyczy: ,, Remont nawierzchni ulicy Obrońców Helu w miejscowości Hel”

Gmina Miejska Hel zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej 
na wykonanie projektu pn.: ,,Remont nawierzchni ulicy Obrońców Helu 
w miejscowości Hel” zgodnie z dokumentacją wykonawczą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz uwagami Zamawiającego.
          

I.    Zamawiający: Gmina Miejska Hel, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel.

II.    Opis przedmiotu zamówienia:

Gmina Miejska Hel zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej 
na wykonanie projektu pn.: ,,Remont nawierzchni ulicy Obrońców Helu 
w miejscowości Hel” zgodnie z dokumentacją wykonawczą stanowiącą załącznik 
nr 2 do niniejszego zapytania oraz uwagami Zamawiającego. 
Zaprojektowano remont istniejącej nawierzchni ulicy Obrońców Helu na odcinku około 55 m od skrzyżowania z ulicą Przybyszewskiego w miejscowości Hel. Istniejącą nawierzchnię z trylinki należy rozebrać. Nawierzchnię jezdni zaprojektowano jako bitumiczną. Nawierzchnię należy ograniczyć krawężnikami betonowymi na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.
W ramach remontu nawierzchni zaprojektowano:
· nawierzchnia bitumiczna 518 m2
· krawężnik betonowy 15x30 111 mb

Kody CPV:
1 CPV 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę,
2 CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne,
3 CPV 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg,

UWAGA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA (Zał. Nr 2) STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA I DOKŁADNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ Z ZAWARTOŚCIĄ ZAŁĄCZNIKA PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY!

III.    Opis sposobu obliczania ceny:

Zamawiający oceniając ofertę weźmie pod uwagę:
1.    Kwotę za wykonanie projektu – każdy oferent podaje kwotę za wykonanie projektu, która będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej.
Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana przy pomocy następującego wzoru:
Cena wykonania zamówienia – 100% obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku 
do oferty najtańszej wg wzoru:
C = (C min : C bad) x 100 pkt
gdzie:
C – liczba punktów za cenę ofertową
C min – najniższa cena ofertowa spośród badanych ofert
C bad – cena oferty badanej
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością 
do drugiego miejsca po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.


IV.    Warunki udziału:

1.     O udział w postępowaniu mogą ubiegać się tylko Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 robotę polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie drogi publicznej.
2.     Dysponuje co najmniej jedną osobą (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz posiadać przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

V.    Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga zakończenia realizacji zamówienia do 30 czerwca 2021 roku.


VI.    Termin i warunki płatności:

Zamawiający dokona zapłaty za zamówienie:
- w wysokości 100% oferty po zakończeniu realizacji robót odebranych protokołem odbioru końcowego;
- warunkiem dokonania zapłaty jest skutecznie dostarczona oraz poprawnie wystawiona faktura.


VI.    Miejsce i termin składania ofert:
  
Oferty należy opatrzyć podpisem elektronicznym oraz przesłać na adres email Zamawiającego ratusz@gohel.pl, w terminie do dnia 21.05.2021, do godz. 10:00 z dopiskiem: Oferta na wykonanie projektu pn.: ,,Remont nawierzchni ulicy Obrońców Helu 
w miejscowości Hel” zgodnie z dokumentacją wykonawczą stanowiącą załącznik 
nr 2 do niniejszego zapytania oraz uwagami Zamawiającego.

VII.    Opis warunków udziału w postępowaniu:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

VIII.    Osoba wyznaczona do kontaktu:

Dariusz Andryskowski tel. 784509714


IX.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na dowolnym jego etapie bez podania przyczyny oraz możliwości niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.

X. Załączniki

1.    Oferta
2.    Dokumentacja wykonawcza
 

Na zapytanie ofertowe odpowiedział jeden Wykonawca: PRODUKCJA I EKSPLOATACJA KRUSZYWA FORMELLA S.C. - MARIUSZ FORMELLA,TOMASZ FORMELLA, Niepoczołowice 3A, 84-223 Niepoczołowice, 133.237,24 złotych brutto.

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 ZAPYTANIE OFERTOWE obrońców helu.docx docx 23.9 KB Dawid Lewandowski 2021-05-14 12:19:02 419
2 zapytanie ofertowe.pdf pdf 1.1 MB Dawid Lewandowski 2021-05-14 12:19:38 406
3 Przedmiar Obrońców Hel.pdf pdf 97.7 KB Dawid Lewandowski 2021-05-14 12:20:12 396
4 Specyfikacje Obrońców Hel.pdf pdf 1.2 MB Dawid Lewandowski 2021-05-14 12:20:12 385
5 Wykonawczy Obrońców Hel.pdf pdf 2.1 MB Dawid Lewandowski 2021-05-14 12:20:12 365

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2021-05-14 12:17:45
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2021-06-11 08:26:35
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2021-05-14