Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marek Chroń

Marek Chroń

Przewodniczący

Okręg: 10, zdobyte głosy: -, przynależność: Klub Radnych "Kochamy Hel"

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 "Jawny Publiczny Rejestr Umów" interpelacja 2018-12-18 2019-01-04
2 "Przycisk życia" interpelacja 2018-12-18
3 Montaż spowalniaczy drogowych. interpelacja 2019-04-12 2019-04-24
4 Droga do PKP interpelacja 2019-04-12 2019-04-24
5 Przegląd tablic reklamowych interpelacja 2019-05-14 2019-05-27
6 Apartamentowiec na "osiedlu wojskowym" interpelacja 2019-06-13
7 Połączenia wodne Hel-Gdynia interpelacja 2019-06-13
8 stan techniczny falochronu w b. porcie wojennym interpelacja 2019-07-08 2019-07-25
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-05-29 10:41:59 projekt uchwały nr 41/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w mieście Helu VIII sesja Rady Miasta Helu za
2019-05-29 10:46:24 projekt uchwały nr 42/2019 w sprawie wyrażenia zgody nazbycie nieruchomości gruntowych VIII sesja Rady Miasta Helu za
2019-05-29 10:57:01 projekt uchwały nr 43/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2019 rok VIII sesja Rady Miasta Helu za
2019-05-29 08:48:22 testowe głosowanie z wykorzystaniem systemu elektronicznego VIII sesja Rady Miasta Helu za
2019-05-29 08:51:51 testowe głosowanie z wykorzystaniem systemu elektronicznego VIII sesja Rady Miasta Helu za
2019-06-26 11:32:33 projekt uchwały nr 44/2019 w sprawie udzielenia burmistrzowi Helu wotum zaufania IX sesja Rady Miasta Helu za
2019-06-26 12:37:23 projekt uchwały nr 45/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Helu za 2018 rok. IX sesja Rady Miasta Helu za
2019-06-26 13:10:41 projekt uchwały nr 46/2019 w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Helu IX sesja Rady Miasta Helu za
2019-06-26 13:35:30 projekt uchwały nr 47/2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników IX sesja Rady Miasta Helu za
2019-06-26 13:40:42 projekt uchwaly nr 48/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w mieście Helu IX sesja Rady Miasta Helu za
2019-06-26 13:54:31 projekt uchwały nr 49/2019 w sprawie zgody na wydzierżawienie gruntu położonego w mieście Helu IX sesja Rady Miasta Helu za
2019-06-26 14:09:55 projekt uchwały nr 50/2019 w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce IX sesja Rady Miasta Helu za
2019-06-26 14:15:28 projekt uchwały nr 51/2019 zmieniający uchwałę Nr IX/64/07 Rady Miasta Helu z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli" IX sesja Rady Miasta Helu za
2019-04-25 Projekt uchwały nr 34/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości w formie darowizny VII sesja Rady Miasta Helu. za
2019-04-25 Projekt uchwały nr 35/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Helu VII sesja Rady Miasta Helu. za
2019-04-25 Projekt uchwały nr 36/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Helu VII sesja Rady Miasta Helu. za
2019-04-25 Projekt uchwały nr 37/2019 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu VII sesja Rady Miasta Helu. za
2019-04-25 Projekt uchwały nr 38/2019 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Helu VII sesja Rady Miasta Helu. za
2019-04-25 Projekt uchwały nr 39/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji VII sesja Rady Miasta Helu. za
2019-04-25 Projekt uchwały nr 40/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miejskiej Hel VII sesja Rady Miasta Helu. za
2019-03-27 Projekt uchwały nr 25/2019 w sprawie zaopiniowania projektu przebiegu granic pasa technicznego na terenie Miasta Helu VI sesja Rady Miasta Helu. za
2019-03-27 Projekt uchwały nr 26/2019 w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców gminy Hel", na lata 2019-2023 VI sesja Rady Miasta Helu. za
2019-03-27 Projekt uchwały nr 27/2019 w sprawie przyjęcia VI sesja Rady Miasta Helu. za
2019-03-27 Projekt uchwały nr 28/2019 w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Obsługi Miasta w Helu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnoscią gminy miejskiej Hel VI sesja Rady Miasta Helu. za
2019-03-27 Projekt uchwały nr 29/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2019 rok VI sesja Rady Miasta Helu. za
2019-03-27 Projekt uchwały nr 30/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu VI sesja Rady Miasta Helu. za
2019-03-27 Projekt uchwały nr 31/2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Helu VI sesja Rady Miasta Helu. za
2019-03-27 Projekt uchwały nr 32/2019 w sprawie przyjęcia rezygnacji VI sesja Rady Miasta Helu. za
2019-03-27 Projekt uchwały nr 33/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Helu do Stowarzyszenia "Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka" VI sesja Rady Miasta Helu. za
2019-02-27 Projekt uchwały nr 15/2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy miejskiej Hel V sesja Rady Miasta Helu. za
2019-02-27 Projekt uchwały nr 17/2019 w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Samorządności w mieście Helu V sesja Rady Miasta Helu. za
2019-02-27 Projekt uchwały nr 18/2019 w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia miejscowości Hel jako posiadającej korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i warunki umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, oraz wysokości stawki dziennej opłaty miejscowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu V sesja Rady Miasta Helu. za
2019-02-27 Projekt uchwały nr 19/2019 w sprawie zmiany uchwały nr IV/32/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia stawek opłaty od posiadania psów i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty V sesja Rady Miasta Helu. za
2019-02-27 Projekt uchwały nr 20/2019 w sprawie zmiany uchwały nr IV/33/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu V sesja Rady Miasta Helu. za
2019-02-27 Projekt uchwały nr 21/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu V sesja Rady Miasta Helu. za
2019-02-27 Projekt uchwały nr 22/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2019 rok V sesja Rady Miasta Helu. za
2019-02-27 Projekt uchwały nr 23/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu położonego w mieście Helu V sesja Rady Miasta Helu. za
2019-02-27 Projekt uchwały nr 24/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr XV/86/16 Rady Miasta Helu w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Helu, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania V sesja Rady Miasta Helu. za
2019-01-30 Projekt uchwały nr 1/2019 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego lokalu mieszkalnego położonego w mieście Helu IV sesja Rady Miasta Helu za
2019-01-30 Projekt uchwały nr 2/2019 w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów IV sesja Rady Miasta Helu za
2019-01-30 Projekt uchwały nr 3/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w mieście Helu IV sesja Rady Miasta Helu za
2019-01-30 Projekt uchwały nr 4/2019 w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w mieście Helu IV sesja Rady Miasta Helu za
2019-01-30 Projekt uchwały nr 5/2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Helu IV sesja Rady Miasta Helu za
2019-01-30 Projekt uchwały nr 6/2019 w sprawie wyboru delegata do Związku Miast i Gmin Morskich IV sesja Rady Miasta Helu wstrzymał się
2019-01-30 Projekt uchwały nr 7/2019 w sprawie ustalenia miejscowości Hel jako posiadającej korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i warunki umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, oraz wysokości stawki dziennej opłaty miejscowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu IV sesja Rady Miasta Helu za
2019-01-30 Projekt uchwały nr 8/2019 w sprawie określenia stawek opłaty od posiadania psów i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty IV sesja Rady Miasta Helu za
2019-01-30 Projekt uchwały nr 9/2019 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu IV sesja Rady Miasta Helu za
2019-01-30 Projekt uchwały nr 10/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu położonego w mieście Helu IV sesja Rady Miasta Helu za
2019-01-30 Projekt uchwały nr 11/2019 w sprawie zamiaru planowanego przekształcenia Zespołu Zakładów Obsługi Miasta Helu w celu utworzenia spółki prawa handlowego IV sesja Rady Miasta Helu za
2019-01-30 Projekt uchwały nr 12/2019 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IV sesja Rady Miasta Helu za
2019-01-30 Projekt uchwały nr 13/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/110/16 Rady Miasta Helu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Hel IV sesja Rady Miasta Helu za
2019-01-30 Projekt uchwały nr 14/2019 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hel IV sesja Rady Miasta Helu za
2018-12-14 Projekt uchwały nr 63/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu III sesja Rady Miasta Helu za
2018-12-14 Projekt uchwały nr 64/2018 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2019 rok III sesja Rady Miasta Helu za
2018-12-14 Projekt uchwały nr 65/2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku III sesja Rady Miasta Helu za
2018-12-14 Projekt uchwały nr 66/2018 w sprawie planu pracy Rady Miasta Helu w 2019 roku III sesja Rady Miasta Helu za
2018-12-14 Projekt uchwały nr 67/2018 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu w 2019 roku III sesja Rady Miasta Helu za
2018-12-14 Projekt uchwały nr 68/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2018 rok III sesja Rady Miasta Helu za
2018-12-14 Projekt uchwały nr 69/2018 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Helu III sesja Rady Miasta Helu za
2018-12-14 Projekt uchwały nr 70/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu III sesja Rady Miasta Helu za
2018-12-14 Projekt uchwały nr 71/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w mieście Helu III sesja Rady Miasta Helu za
2018-12-14 Projekt uchwały nr 72/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w mieście Helu III sesja Rady Miasta Helu za
2018-12-14 Projekt uchwały nr 73/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III sesja Rady Miasta Helu za
2018-11-28 Projekt uchwały nr 56/2018 w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Hel oraz udzielenia bonifikaty II sesja Rady Miasta Helu za
2018-11-28 Projekt uchwały nr 57/2018 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia burmistrza II sesja Rady Miasta Helu za
2018-11-28 Projekt uchwały nr 58/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2018 rok II sesja Rady Miasta Helu za
2018-11-28 Projekt uchwały nr 59/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości II sesja Rady Miasta Helu za
2018-11-28 Projekt uchwały nr 60/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych II sesja Rady Miasta Helu za
2018-11-28 Projekt uchwały nr 61/2018 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności II sesja Rady Miasta Helu za
2018-11-28 Projekt uchwały nr 62/2018 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 II sesja Rady Miasta Helu za