§

Informacje prawne

Transparentność prac legislacyjnych, inicjatywa uchwałodawcza, deklaracja dostępności

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności

Pełna treść dokumentu


USTAWA z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Pełny tekst Ustawy

1b. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest Burmistrz Helu, z siedzibą przy ul. Wiejskiej 50, 84-150 Hel.

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@gohel.pl

 3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań rady gminy w tym transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk sesji. Nagranie sesji jest udostępnione w sieci Internet.

 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 5. Odbiorcami danych są wszyscy, ponieważ nagranie sesji jest upubliczniane, przez co może być przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 7. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora bezterminowo wieczyście.

 8. Ma Pani/Pan prawo ochrony swoich danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie istnieje możliwość usunięcia ani ograniczenia przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych upublicznionych na stronach internetowych. Przysługuje także prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu Pani/Pana danych, prawo kontaktu z inspektorem ochrony danych oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.

 

Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy / rady powiatu / sejmiku województwa

 • §Art. 41a. 1. Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

  Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:
  • § w gminie do 5000 mieszkańców – co najmniej 100 osób
  • § w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 200 osób
  • § w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób
 • §Art. 42a. 1. Grupa mieszkańców powiatu, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

  Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:
  • § w powiecie do 100 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób
  • § w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców – co najmniej 500 osób

   
 • §Art. 89a. 1. Grupa mieszkańców województwa, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
   
  • §Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1 musi liczyć co najmniej 1000
    

Art. 21a. Przewodniczący rady gminy w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.