obrazek loga jednostki
treść strony

Ogłoszenie nr 510002891-N-2020 z dnia 08-01-2020 r.
Urząd Miasta Helu: Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Helu, Krajowy numer identyfikacyjny 52357700000000, ul. ul. Wiejska  50, 84-150  Hel, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 777 240, e-mail jpalkowski@wp.pl, faks 586 777 277.
Adres strony internetowej (url): www.bip.hel.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RGK.271.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest Usługa dystrybucji energii elektrycznej świadczona przez Operatora Systemu Dystrybucji – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, obejmująca: 1)dystrybucję energii elektrycznej, rozumianej jako transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu dostarczenia jej odbiorcom 2)utrzymywanie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej, 3)utrzymywanie parametrów jakościowych energii elektrycznej do punktów poboru o łącznej szacowanej wielkość energii elektrycznej w okresie 12 m-cy 236.328 KWh.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 385338.24
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk
Kod pocztowy: 80-557
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 385338.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 385338.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 385338.24
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie zostało udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki z przyczyn technicznych, wybrany Wykonawca jako jedyny posiada wymaganą instalację do dystrybucji energii elektrycznej.

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Dystrybucja energi elektrycznej- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Plik utracił ważność
pdf 109.2 KB Dawid Lewandowski 2020-01-09 08:35:45 56

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2020-01-09 08:25:56
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2020-01-09 08:43:57