obrazek loga jednostki
treść strony

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W POSTĘPOWANIU NA

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.07.2020 – 31.12.2020 r.

Zamieszczona na podstawie art. 67 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz. 1843).

  1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Hel, ul. ul. Wiejska 50, 84-150  Hel, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6 777 240, e-mail: ratusz@gohel.pl, faks 58 6 777 277, NIP: 5871705172.

Adres strony internetowej: www.bip.hel.eu.

 

  1. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu. Realizacja przedmiotu umowy ma być realizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego 2022, uchwałą Rady Miasta Helu w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Helu”. Liczba osób zamieszkałych na terenie miasta Helu wynosi 3126 (dane z ewidencji na dzień 01.06.2020 r.). Powierzchnia terenów zabudowanych i zurbanizowanych miasta Hel wynosi: 16 ha.

Miesiąc

Elektro-odpady

Odpady wielkogabarytowe

Opakowania z papieru

Opakowania z tw. szt.

Opakowania z tworzyw sztucznych

Odpady zmieszane

Opakowania szklane

Popiół

Lipiec

-

-

8,0

26,0

10,0

50,0

10,0

2,5

Sierpień

-

-

9,0

26,0

10,0

50,0

10,0

2,5

Wrzesień

-

-

6,5

20,0

8,0

35,0

7,0

2,5

Październik

3,5

25,0

3,3

12,0

8,0

25,0

6,0

5,0

Listopad

-

-

3,3

12,0

7,0

16,0

5,0

5,0

Grudzień

-

-

3,3

15,0

7,0

18,0

6,0

5,0

Razem

3,5

25,0

33,4

111,0

50,0

194,0

44,0

22,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1- szacunkowa ilość odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach

Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Helu obejmuje:

Odbieranie od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w zakresie obejmującym:

a) papier;

b) metale;

c) tworzywa sztuczne;

d) szkło;

e) opakowania wielomateriałowe;

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

h) odpady wielkogabarytowe, w tym meble;

i) popiół

 

2. Odbieranie od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych i przekazywanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chlewnicy, 76-230 Potęgowo.

3. Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych

      Główny Kod CPV: 90500000-2

       Dodatkowe kody CPV:

90512000-9,

90513100-7,

90533000-2

 

  1. Szacunkowa wartość zamówienia;

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 405.320,04 (czterysta pięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 04/100).

 

  1. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia;

Konsorcjum:
1. EKO-HEL Bis Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kuracyjnej 3, 84-150 Hel- Lider Konsorcjum
2. EKOHEL Spółka z o.o. z siedzibą w Helu, ul Kuracyjna 3- Członek Konsorcjum

5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki;

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz. 1843).

 

Uzasadnienie:

Zamówienie w trybie z wolnej ręki zostanie udzielone na podstawie art. 67 ust.1 pkt.12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnieniem do przeprowadzenia zamówienia w niniejszym trybie jest spełnienie przez Zamawiającego łącznie następujących warunków: 1) zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego Gminę Miejską Hel, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, osobie prawnej- EKO-HEL BIS Sp. z o.o., ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel oraz EKOHEL Spółka z o.o., ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel. Kontrolę nad spółkami sprawuje Gmina Miejska Hel, wg zasad odpowiadającej kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającej na dominującym wpływie gminy na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami (gmina posiada 100 Udziałów w spółce); 2) ponad 90 % działalności spółek dotyczy wykonania zadań powierzonych im przez Gminę Miejska Hel. wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie analizy przyszłych ponoszonych kosztów w spółkach.

  1. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy;

Przedmiot zamówienie będzie wykonywany w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020 r.

  1. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.

Zamawiający nie zamieścił Informacji o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2020-06-16 14:34:21
Ostatnia aktualizacja Mariusz Fafiński 2020-08-12 10:50:44