obrazek loga jednostki
treść strony

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA

świadczenie usług cmentarnych polegających na administrowaniu cmentarzem komunalnym w Helu zlokalizowanym na terenach nieruchomości gruntowych opatrzonych następującymi numerami geodezyjnymi: 63/3; 36/2; 36/1; 737, o łącznej powierzchni 1,4831 ha

 

Zamieszczona na podstawie art. 67 ust 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz. 1843).

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Hel, ul. ul. Wiejska  50, 84-150  Hel, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6 777 240, e-mail: ratusz@gohel.pl, faks 58 6 777 277, NIP: 5871705172.

Adres strony internetowej: www.bip.hel.eu.

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkość zamówienia:

świadczenie usług cmentarnych polegających na administrowaniu cmentarzem komunalnym w Helu zlokalizowanym na terenach nieruchomości gruntowych opatrzonych następującymi numerami geodezyjnymi: 63/3; 36/2; 36/1; 737, o łącznej powierzchni 1,4831 ha. Zakres przedmiotu niniejszej Umowy obejmuje: 1) Udostępnianie terenów pod groby i pobieranie opłat cmentarnych; 2) Przestrzeganie urządzania cmentarza komunalnego zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania; 3) Nadzorowanie na korzystaniem z cmentarza komunalnego, w szczególności nad pochówkiem i ekshumacjami zmarłych oraz zakładaniem i budową grobów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 4) Prowadzenie dokumentacji cmentarnej, w szczególności ksiąg cmentarnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 5) Przygotowanie cmentarza do uroczystości pogrzebowych i świąt; 6) Bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym
i funkcjonalnym ogrodzenia cmentarza, bram wjazdowych oraz bramek wejściowych; 7) Utrzymanie w należytym stanie technicznym i funkcjonalnym poprzez wykonywanie bieżących napraw i konserwacji nawierzchni dróg, nawierzchni ciągów pieszych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej oraz instalacji oświetleniowej; 8) Terminowe regulowanie opłat za media; 9) Zamiatanie alei i placu przed mogiłą zbiorową wraz
z grabieniem liści i innych odpadów ulegających biodegradacji; 10) Przedkładanie Zamawiającemu kosztorysów szacunkowych robót wymagających dodatkowych środków finansowych; 11) Utrzymanie terenu cmentarza w należytym stanie sanitarno-porządkowym poprzez: a) zapewnienie miejsca do składowania w kontenerach odpadów komunalnych; b) zbieranie odpadów komunalnych z terenu cmentarza; c) wywóz
i utylizacja odpadów komunalnych z terenu cmentarza; 12) Utrzymanie czystości
i porządku w obrębie cmentarza, tj. w odległości 1 m od ogrodzenia; 13) Zimowe utrzymanie alei głównych oraz placu przed mogiłą zbiorową poprzez odśnieżanie i zwalczanie śliskości; 14) Stałą konserwację i pielęgnację zieleni na terenie cmentarza; 15) Zabezpieczenie stałej dostawy wody; 16) Pokrywanie wszelkich kosztów związanych
z administrowaniem i utrzymaniem cmentarza; 17) Otwieranie i zamykanie bram wjazdowych na teren cmentarza w przypadku konieczności wjazdu zakładu pogrzebowego, firm zajmujących się ekshumacjami lub firm świadczących usługi kamieniarskie.

 Główny Kod CPV: 98371111-5

Dodatkowe kody CPV: 70332000-7

3. Wartość zamówienia;

wartość zamówienia wynosi 0,00 zł (zero złotych 00/100).

Wykonawca będzie pobierał swoje wynagrodzenie w ramach prowadzonej działalności polegającej na administrowaniu cmentarzem komunalnym.

 

4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia;

EKOHEL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  bok@ekohel.pl,  ul. Kuracyjna 3,  84-150,  Hel,  kraj/woj. Pomorskie.

 

5. Podstawa prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki;

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz. 1843).

Uzasadnienie:

Zamówienie w trybie z wolnej ręki zostanie udzielone na podstawie art. 67 ust.1 pkt.12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnieniem do przeprowadzenia zamówienia w niniejszym trybie jest spełnienie przez Zamawiającego łącznie następujących warunków: 1) zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego Gminę Miejską Hel, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, osobie prawnej- EKOHEL Sp. z o.o. w Helu, ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel. Kontrolę nad spółką sprawuje Gmina Miejska Hel, wg zasad odpowiadającej kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającej na dominującym wpływie gminy na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami (gmina posiada 100 Udziałów w spółce); 2) ponad 90 % działalności spółki dotyczy wykonania zadań powierzonych jej przez Gminę Miejska Hel. wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie analizy przyszłych ponoszonych kosztów w spółce.

6. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy;

Przedmiot zamówienie będzie wykonywany w okresie od 01.04.2020 do 31.12.2020 r.

7. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.

Informację o zamiarze zawarcia umowy Zamawiający zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 550047285-N-2020.

8. Informacja o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia o którym mowa w art. 95 ust 1 i 2.

Informację o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  510066760-N-2020 w dniu 17.04.2020 r.

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY CMENTARZ .pdf pdf 201.8 KB Mariusz Fafiński 2020-04-17 16:06:02 592

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mariusz Fafiński 2020-04-17 15:52:17
Ostatnia aktualizacja Mariusz Fafiński 2020-06-24 14:39:22