obrazek loga jednostki
treść strony

Zakres działania i zadania Urzędu Miasta Helu

Urząd stanowi aparat pomocniczy burmistrza Helu.

Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Mieście w szczególności:

 • zadań własnych, 

 • zadań zleconych z zakresu administracji rządowej a także z zakresu przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów, 

 • zadań przejętych do prowadzenia na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej lub organami administracji samorządowej.

Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Miasta w wykonywaniu zadań i kompetencji.

W szczególności do zadań Urzędu należy:

 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy miasta,

 • wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Miasta,

 • zapewnienie organom Miasta możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

 • przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Miasta oraz innych aktów organów Miasta,

 • realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Miasta,

 • zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady i posiedzeń jej komisji,

 • prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,

 • wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa,

 • realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy,

 • wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych, katastrof, awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym lub lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi ustalonymi na określoną okoliczność i poleceniami burmistrza Helu.

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dominika Garda 2020-04-15 11:29:10
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2020-11-13 12:23:46