obrazek loga jednostki
treść strony

W związku z opublikowaniem RAPORTU O STANIE GMINY MIEJSKIEJ HEL informuję, iż mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie mogą składać zgłoszenia w biurze obsługi Rady Miasta zgodnie z zasadami określonymi w art. 28aa pkt 6 do 8, Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609.

Debata nad raportem o stanie gminy odbędzie się podczas III sesji Rady Miasta Helu w środę, 26 czerwca 2024 r.

 

przewodniczący rady

/-/ Marek Chroń

 

 

 

Art. 28aa.

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja o debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Hel.pdf pdf 111.5 KB Mirela Figurska 2024-05-28 11:02:53 32
2 Zgloszenie do udzialu_w debacie nad Raportem.docx docx 23.1 KB Mirela Figurska 2024-05-29 09:00:41 26
3 Klauzula informacyjna Debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Hel.pdf pdf 76 KB Mirela Figurska 2024-05-29 09:01:33 25

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mirela Figurska 2024-05-28 10:42:56
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2024-05-29 09:01:38