obrazek loga jednostki
treść strony

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W POSTĘPOWANIU NA

zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna

Zamieszczona na podstawie art. 67 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz. 1843).

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Hel, ul. ul. Wiejska  50, 84-150  Hel, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6 777 240, e-mail: ratusz@gohel.pl, faks 58 6 777 277, NIP: 5871705172.

Adres strony internetowej: www.bip.hel.eu.

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkość zamówienia:

I. W ramach czynności zarządzania i administrowania Wykonawca zobowiązuje

się w szczególności do:

Zawierania (wypowiadania, zmian) w imieniu Zamawiającego umów na podstawie udzielonego pełnomocnictwa związanych z zarządzanym zasobem, a w szczególności:

1)         umów z podmiotami gospodarczymi o świadczenie usług w zakresie dostarczania energii cieplnej, elektrycznej, zimnej i ciepłej wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, monitoringu i innych usług niezbędnych do obsługi obiektów, w celu zapewnienia kompleksowej dostawy mediów oraz realizowanej systemem zleconym bieżącej i technicznej obsługi obiektów i urządzeń;

2)         umów najmu pomieszczeń na warunkach określonych w obowiązujących przepisach, uchwałach, zarządzeniach organów Zamawiającego;

3)         innych umów, np. dzierżawy miejsc przeznaczonych na eksponowanie reklam,    bilbordów, promocję produktów;

2. Naliczania czynszu i innych opłat oraz dokonywania zmian przypisu w przypadku zmiany cen usług oraz przyjmowania od najemców i dzierżawców oraz korzystających z obiektów sportowych oświadczeń o wszystkich zmianach mających wpływ na wysokość opłat, a także

o innych okolicznościach mających wpływ na treść umowy najmu bądź dzierżawy.

3. Okresowego prowadzenia rozliczeń z najemcami, dzierżawcami oraz korzystającymi

z obiektów sportowych z tytułu dostawy mediów, za które opłaty pobierane są zaliczkowo

np. za pobór wody i odprowadzenie ścieków, za dostawę ciepła, podgrzanie wody i dostarczanie energii elektrycznej.

4. Kontroli i weryfikowania wszelkich dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym za usługi wykonywane przez osoby trzecie.

5. Pobierania, ewidencjonowania i przekazywania na konto Zamawiającego opłat czynszowych za najem i dzierżawę oraz innych opłat w tym za korzystanie z obiektów sportowych.

7. Realizacji obowiązków "Wynajmującego" wynikających z zawartych umów najmu

i obowiązujących przepisów, w szczególności zapewnienia najemcom dostaw mediów, świadczenia usług komunalnych oraz usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych jak również zapewnienia możliwości współkorzystania z urządzeń i pomieszczeń wspólnego użytku zgodnie z ich przeznaczeniem.

8. Podejmowania czynności w sprawach o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy oraz korzystania z obiektów sportowych, a także w sprawach o własność i inne prawa rzeczowe

na nieruchomości. Podejmowania  w imieniu Zamawiającego działań na podstawie odrębnego pełnomocnictwa w postępowaniu windykacyjnym, egzekucyjnym, sądowym w szczególności w sprawach o:

a) zapłatę czynszu najmu i dzierżawy i innych należności związanych z użytkowaniem zasobów Zamawiającego;

b) eksmisje z pomieszczeń bądź obiektów;

c) innych sprawach związanych z obsługą zasobów w imieniu Zamawiającego.

9.  Prowadzenia w imieniu Zamawiającego spraw związanych z roszczeniami za wyrządzone szkody przez osoby trzecie w zarządzanych obiektach sportowych powierzonych na podstawie niniejszej umowy, w tym prowadzenie całokształtu spraw na obiektach i terenach zarządzanych, niezwłoczne zgłaszanie tych faktów Zamawiającemu oraz udziału w imieniu Zamawiającego na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego – w postępowaniu regresowym wobec osób trzecich za wyrządzone szkody.

10. Wyrażania zgody na podnajem pomieszczeń w zarządzanych obiektach sportowych

po zasięgnięciu opinii właściwego Wydziału Urzędu Miasta Helu.

11. Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami najemców, dzierżawców oraz korzystających z obiektów sportowych o odszkodowania za: szkody wynikłe z tytułu wad technicznych obiektów i instalacji wewnętrznych, wypadki spowodowane wadami technicznymi bądź zaniedbaniami wynajmującego.

12. Gromadzenia i przekazywania dla potrzeb Zamawiającego materiałów stanowiących podstawę do podjęcia decyzji w sprawach umarzania i rozkładania na raty zaległości czynszowych i innych należności.

13. Określania warunków remontów pomieszczeń przez najemców na ich wniosek i ich koszt.

14. Zasięgnięcia opinii z Urzędu Miasta Helu w zakresie:

a) zmiany sposobu użytkowania obiektów i pomieszczeń lub ich części;

b) uzgodnień związanych z lokalizacją na obsługiwanym terenie budynków gospodarczych, będących obiektami o charakterze tymczasowym;

c) uzgodnień związanych z przejściem przez teren zarządzany nowych sieci uzbrojenia technicznego.

19. Prowadzenia ewidencji w zakresie:

a) wolnych pomieszczeń, najemców i dzierżawców i wpłaconych przez nich czynszów;

b) wodomierzy zainstalowanych w pomieszczeniach;

c) innych ewidencji i kartotek, takich jak: np. wywozu nieczystości stałych i płynnych, zużycia wody, zużycia energii elektrycznej, cieplnej, świadczenia usług kominiarskich itp.;

d) korzystających z obiektów sportowych i wpłacanych przez nich opłat.

20. Prowadzenia dokumentacji pomieszczeń, obejmującej miedzy innymi:

a) protokoły pomiarów powierzchni użytkowej;

b) protokoły zdawczo-odbiorcze;

c) umowy najmu;

d) oświadczenia i zaświadczenia itp. dokumenty niezbędne do obciążeń najemców z tytułu użytkowania pomieszczeń.

21.W ramach niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do:

a) rozwiązywania umów najmu, dzierżawy oraz umów za korzystanie z obiektów sportowych i kierowania spraw na drogę postępowania sądowo-egzekucyjnego;

b) wykonywania innych czynności zarządzania określonych w obowiązujących przepisach;

c) zatrudniania w obiektach sportowych osób z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, które zapewnią właściwe i bezpieczne funkcjonowanie obiektów sportowych;

d) umieszczania w widocznych miejscach regulaminów dot. właściwego użytkowania

i zachowania się na obiektach sportowych.

22. Tworzenie cenników zajęć sportowych po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

 

3. Szacunkowa wartość zamówienia;

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 130.000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

 

4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia;

EKOHEL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  bok@ekohel.pl,  ul. Kuracyjna 3,  84-150,  Hel,  kraj/woj. Pomorskie.

 

5. Podstawa prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki;

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz. 1843).

Uzasadnienie:

Zamówienie w trybie z wolnej ręki zostanie udzielone na podstawie art. 67 ust.1 pkt.12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnieniem do przeprowadzenia zamówienia w niniejszym trybie jest spełnienie przez Zamawiającego łącznie następujących warunków: 1) zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego Gminę Miejską Hel, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, osobie prawnej- EKOHEL Sp. z o.o. w Helu, ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel. Kontrolę nad spółką sprawuje Gmina Miejska Hel, wg zasad odpowiadającej kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającej na dominującym wpływie gminy na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami (gmina posiada 100 Udziałów w spółce); 2) ponad 90 % działalności spółki dotyczy wykonania zadań powierzonych jej przez Gminę Miejska Hel. wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie analizy przyszłych ponoszonych kosztów w spółce.

6. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy;

Przedmiot zamówienie będzie wykonywany w okresie od 01.04.2020 do 31.12.2020 r.

7. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.

Zamawiający nie publikował informacji o zamiarze zawarcia umowy.

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY obiekty sportowe.docx docx 18.9 KB Mariusz Fafiński 2020-03-17 14:54:36 659

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mariusz Fafiński 2020-03-17 14:54:11
Ostatnia aktualizacja Mariusz Fafiński 2020-03-17 14:55:57