obrazek loga jednostki
treść strony

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi
Zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi:
łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna.
SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA HEL
1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675505
1.5.) Adres zamawiającego:
1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 50
1.5.2.) Miejscowość: Hel
1.5.3.) Kod pocztowy: 84-150
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański
1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: ratusz@gohel.pl
1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.hel.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Nazwa zamówienia:
Zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi:
łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna.
2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19dd6854-7c7d-11ed-94da-6ae0fe5e7159
2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00499072
2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
2.5.) Data ogłoszenia: 2022-12-15
2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak
2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017349/07/P
2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.3 Zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi:
łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna.
2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
3.2.) Numer referencyjny: EKO/1/2023
3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi
3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00499072/01 z dnia 2022-12-15
2022-12-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - - Usługi
3.5.) Wartość zamówienia: 590509,71 PLN
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi:
łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna.
3.10.) Główny kod CPV: 70330000-3 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt
11 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zamówienie w trybie z wolnej ręki zostało udzielone na podstawie art. 214 ust. 11 pkt. b) ustawy Prawo zamówień
publicznych. Uzasadnieniem do przeprowadzenia zamówienia w niniejszym trybie jest spełnienie przez Zamawiającego
Gminę Miejską Hel łącznie następujących warunków:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami,
polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby
prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez
zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez
zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której
mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):
EKOHEL Spółka z o.o.
5.1.2.) Ulica: Kuracyjna 3
5.1.3.) Miejscowość: Hel
5.1.4.) Kod pocztowy: 84-150
5.1.5.) Województwo: pomorskie
5.1.6.) Kraj: Polska
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00499072/01 z dnia 2022-12-15
2022

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf pdf 50.1 KB Dawid Lewandowski 2022-12-15 15:03:02 250
2 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 62.8 KB Dawid Lewandowski 2022-12-30 10:00:11 206
3 Ogłoszenie z wykonania umowy hala.pdf pdf 55.5 KB Dawid Lewandowski 2024-01-22 10:48:32 85

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2022-12-15 15:00:35
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2024-01-22 10:48:37
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2022-12-15