obrazek loga jednostki
treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA HEL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675505

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 50

1.5.2.) Miejscowość: Hel

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-150

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58 677-72-40

1.5.8.) Numer faksu: 58 677-72-77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ratusz@gohel.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.hel.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8819c2d0-1d42-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305846/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16 11:14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017349/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

2022-08-16 Biuletyn Zamówień Publicznych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Dariusz Andryskowski 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem https://www.marketplanet.pl pod adresem: https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Pełna treść znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie prowadzonego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na https://www.marketplanet.pl, tj.:

 1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,
 1. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 2. Platforma zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 3. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasulokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

  1. Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

  1. RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są następujące:  adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150

 • nr telefonu (58) 677-72-40
 • adres e-mail: : ratusz@gohel.pl
 • elektroniczna skrzynka podawcza /umhel/skrytka

 w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@gohel.pl lub listownie na adres Administratora.

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy (art. 6 ust.1 lit. b) RODO) w sprawie zamówienia publicznego oraz jego realizacji i udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.

Pełna treść znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie prowadzonego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGK.7011.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 471191,53 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gier (piłka ręczna) 20,00x40,00m (wymiar całkowity – 25,00x44,00m) z nawierzchnią poliuretanową, ograniczonego krawężnikiem oporowym , a także wyposażenie boisk w sprzęt sportowy, piłko chwyty, wykonanie do nich dojść i dojazdów z kostki betonowej, wyposażenie w miejsca siedzące (widownia na 170 osób).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

Nazwa kryterium Waga kryterium (%) Waga kryterium

(pkt)

Cena (C)

80 % 80 pkt

Okres gwarancji 20 % 20 pkt

Kryterium nr 1 – cena (C) – waga 80%

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: C = Cn/Cb x 100 x 80%

gdzie:

C - ilość punktów przyznana w kryterium cena

Cn – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert

Cb – cena oferty badanej (ocenianej)

100 – wskaźnik stały

80 % - waga kryterium

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Oferta z najniższą ceną, spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 80 pkt. Oferty z ceną wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.

B. Kryterium nr 2 – „Okres gwarancji” (OG) zostanie obliczony wg następującej zasady:

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium (OG): 20 punktów. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

Minimalny okres gwarancji zgodnie z zapisami SWZ to 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy od odbioru końcowego. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów – 20 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najdłuższym okresem gwarancji wg wzoru: G = (G bad : G max) x 20 pkt gdzie:

G – liczba punktów za okres gwarancji

G bad – okres gwarancji badanej oferty

G max – najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert

 • Ocenie będą podlegały jedynie informacje zawarte w pkt II Formularza oferty.
 • Jeżeli wykonawca nie uzupełni informacji wymaganych w pkt II Formularza oferty, otrzyma 0 pkt w tym kryterium
 • Informacje wymagane w pkt II Formularza oferty nie będą podlegały uzupełnieniu w trybie ustawy Pzp.W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie następującym wzorem:

W = C + OG

gdzie W - Wynik oceny,

C – liczba punktów w kryterium „Cena”,

OG – liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie za najkorzystniejszą, tj. otrzyma w sumie najwyższą ilość punktów.

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa wyżej. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny oferty, Zamawiający wybiera z pośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższa

ocenę kryterium o najwyższej wadze.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sytuacji określonej w ust. 5, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych wRozdziale 17 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

 1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

− Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 350.000, 00 PLN.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Posiadania doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentowania wykonania czyli zakończenia, wokresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie, wymianie lub remoncie nawierzchni boiska bądź innej inwestycji porównywalnej do przedmiotu zamówienia o wartości wykonania robót co najmniej 350.000,00 PLN.
 2. Wykazania, że dysponuje

 Osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami prawa budowlanego;

Osoby, które będą pełnić funkcje kierownika budowy muszą posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art.12a prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ.

 1. Informacje zawarte w oświadczeniach , o których mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunkiudziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
 2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszymniż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
 3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 8 do SWZ),

Uwaga:

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz dotyczy tylko robót budowlanych, w których wykonania wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

 1. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacjizawodowych, uprawnień, doświadczenia

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do SWZ),

 1. Polisa ubezpieczenia - od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejsząniż 350.000,00 zł. ,
 2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wzakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, októrych mowa w ust. 4 pkt 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 4, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
 3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;

Pełna treść znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie prowadzonego postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ.

 1. Informacje zawarte w oświadczeniach , o których mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunkiudziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
 2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszymniż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
 3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 8 do SWZ),

Uwaga:

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz dotyczy tylko robót budowlanych, w których wykonania wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

 1. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacjizawodowych, uprawnień, doświadczenia

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do SWZ),

 1. Polisa ubezpieczenia - od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejsząniż 350.000,00 zł. ,
 2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wzakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, októrych mowa w ust. 4 pkt 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 4, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
 3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;

Pełna treść znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie prowadzonego postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp wadium może być wnoszone zgodnie z wyborem wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu,
 2. gwarancjach bankowych,
 3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 08 1240 5400 1111 0000 4915 7062 Bank Pekao S.A. z tytułem wadium - „Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej” Jeżeli wadium wnoszone będzie w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej wraz z ofertą.

  1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
  2. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa wRozdziale 19 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, któreroboty wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
 3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawcówwspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

 1. Zmiany Umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień Umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i na poniższych warunkach:

1) w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności:

 1. w przypadku wystąpienia odmiennych warunków Terenu budowy lub ujawnienia się błędów/braków dokumentacji, których

Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie stwierdzić przed zawarciem Umowy;

 1. w przypadku opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracjipaństwowej lub inne instytucje o podobnym zakresie kompetencji, które nie są następstwem okoliczności, za które

Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

 1. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy sązobowiązane na mocy przepisów prawa, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

– zmianie mogą ulec postanowienia Umowy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez ich wydłużenie odpowiednio do okresu występowania wskazanych przyczyn;

 1. w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania zamówienia, z przyczyn niezawinionych przezWykonawcę – zmianie mogą ulec postanowienia Umowy w zakresie terminów wykonania Przedmiotu Umowy, poprzez ich wydłużenie odpowiednio do okresu występowania wskazanych przyczyn;
 2. w przypadku wydłużenia procedury wyłonienia wykonawcy zamówienia, co spowoduje brak możliwości rozpoczęcia robótw przewidzianych w umowie terminach, co spowoduje konieczność wydłużenia terminów końcowych realizacji robót lub prac projektowych;
 3. w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które powodują konieczność zmianypostanowień Umowy – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia Umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla dostosowania Umowy do wprowadzonej zmiany prawa;

Pełna treść znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie prowadzonego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-31 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 oferta.docx docx 22.4 KB Dawid Lewandowski 2022-08-16 11:50:48 259
2 SWZ boisko.docx docx 187.4 KB Dawid Lewandowski 2022-08-16 11:50:49 276
3 załącznik nr 7.7z 7z 3.1 MB Dawid Lewandowski 2022-08-16 11:50:49 294
4 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 164.1 KB Dawid Lewandowski 2022-08-16 11:50:53 260
5 Kwota na sfinansowanie zamówienia pod.pdf pdf 189.7 KB Dawid Lewandowski 2022-08-16 12:16:54 260
6 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 198.3 KB Dawid Lewandowski 2022-08-31 13:37:21 271
7 Informacja o wynikach.pdf pdf 200.1 KB Dawid Lewandowski 2022-09-07 13:36:13 252
8 wynik postępowania.pdf pdf 66.6 KB Dawid Lewandowski 2022-09-21 08:32:04 250

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2022-08-16 11:32:18
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2022-09-21 08:32:09
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2022-08-16