obrazek loga jednostki
treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zorganizowanie i prowadzenie sezonowych stref płatnego parkowania na terenie Miasta Hel
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA HEL
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675505
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 50
1.5.2.) Miejscowość: Hel
1.5.3.) Kod pocztowy: 84-150
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański
1.5.7.) Numer telefonu: 58 677-72-40
1.5.8.) Numer faksu: 58 677-72-77
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ratusz@gohel.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.hel.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zorganizowanie i prowadzenie sezonowych stref płatnego parkowania na terenie Miasta Hel
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9da56894-c209-11ec-b879-9a86e5ac3946
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00130850
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017349/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 Zorganizowanie i prowadzenie sezonowych stref płatnego parkowania na terenie Miasta Hel
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00130850 z dnia 2022-04-22
2022-04-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Dariusz Andryskowski
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem https://www.marketplanet.pl pod
adresem: https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami,
w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.
Pełna treść w dokumentacji na stronie prowadzonego postępowania.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Rozszerzenia plików
wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z
4. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie
10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który
wynosi maksymalnie 5MB.
6. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w
formacie PAdES.
- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien
pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
Pełna treść w dokumentacji na stronie prowadzonego postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
???? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są następujące:
 adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150
 nr telefonu (58) 677-72-40
 adres e-mail: : ratusz@gohel.pl
 elektroniczna skrzynka podawcza /umhel/skrytka
???? w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@gohel.pl lub listownie na adres Administratora.
???? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy (art. 6 ust.1
lit. b) RODO) w sprawie zamówienia publicznego oraz jego realizacji i udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego i jego archiwizacji.
???? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym administrator będzie zobowiązany udostępnić
dokumentację postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp
???? Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00130850 z dnia 2022-04-22
2022-04-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
w art. 78 ustawy Pzp i w przepisach o archiwizacji, w tym w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
???? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
???? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
Pełna treść w dokumentacji na stronie prowadzonego postępowania.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RGK.7011.8.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 355529,59 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i prowadzeniu sezonowej obsługi parkingów w
Strefach Płatnego Parkowania w pasie dróg gminnych Miasta Helu oraz pobieranie opłat za parkowanie pojazdów zgodnie z
podjętymi uchwałami Rady Miasta Helu stanowiącymi załącznik nr 10 do SWZ. Realizacja usług w Strefach Płatnego
Parkowania (zwanych dalej SPP) oraz pobieranie opłat odbywać się będzie w terminach określonych Uchwałami Rady
Miasta Helu za pomocą parkometrów spełniających wymogi techniczno – eksploatacyjne.
4.2.6.) Główny kod CPV: 63712400-7 - Usługi w zakresie obsługi parkingów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie następującym wzorem:
W = C + RPP
gdzie W - Wynik oceny,
C – liczba punktów w kryterium „Cena”,
RPP – liczba punktów w kryterium „Rok Produkcji Parkometrów”
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. otrzyma w sumie
najwyższą ilość punktów.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa
wyżej.
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny oferty, Zamawiający wybiera z pośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższa
ocenę kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sytuacji określonej w ust. 5, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich
ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00130850 z dnia 2022-04-22
2022-04-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji parkometrów
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale 17 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
− Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
1) Wykazania, że w ostatnich 5 latach przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie: co najmniej jedno zamówienie
( potwierdzone dowodami, czy ta usługa została wykonana zgodnie z zawartą umową i prawidłowo zakończona), polegające
na organizacji i zarządzania Strefą Płatnego Parkowania z minimum 25 parkometrami przez okres trwający co najmniej 4
miesięcy.
2) Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku pkt 4.1) wykazuje jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden
z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym powyżej.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00130850 z dnia 2022-04-22
2022-04-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
2. Informacje zawarte w oświadczeniach , o których mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik
nr 8 do SWZ),
Uwaga:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami powyższy
wykaz dotyczy tylko usług, w których wykonania wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do SWZ),
3) Polisa ubezpieczenia - od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą
niż 200.000,00 zł. ,
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Pełna treść w dokumentacji na stronie prowadzonego postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniach , o których mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik
nr 8 do SWZ),
Uwaga:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami powyższy
wykaz dotyczy tylko usług, w których wykonania wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do SWZ),
3) Polisa ubezpieczenia - od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą
niż 200.000,00 zł. ,
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Pełna treść w dokumentacji na stronie prowadzonego postępowania.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
Zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp wadium może być wnoszone zgodnie z wyborem wykonawcy w jednej lub kilku
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00130850 z dnia 2022-04-22
2022-04-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 08 1240 5400 1111 0000 4915 7062 Bank
Pekao S.A. z tytułem wadium - Zorganizowanie i prowadzenie sezonowych stref płatnego parkowania na terenie Miasta Hel.
Jeżeli wadium wnoszone będzie w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej wraz z ofertą..
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w
Rozdziale 19 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany Umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień Umowy, także
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w następujących przypadkach i na poniższych warunkach:
1) w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę, w szczególności.
2) w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania zamówienia, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę – zmianie mogą ulec postanowienia Umowy w zakresie terminów wykonania Przedmiotu Umowy, poprzez ich
wydłużenie odpowiednio do okresu występowania wskazanych przyczyn;
3) w przypadku wydłużenia procedury wyłonienia wykonawcy zamówienia, co spowoduje brak możliwości rozpoczęcia
usługi w przewidzianych w umowie terminach, co spowoduje konieczność wydłużenia terminów końcowych realizacji
zamówienia;
4) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które powodują konieczność zmiany
postanowień Umowy – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia Umowy, do których odnoszą się
zmiany przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla dostosowania Umowy do wprowadzonej zmiany prawa;
5) jeżeli z przyczyn nie przewidzianych w chwili zawarcia Umowy niezbędne jest ograniczenie przez Zamawiającego
zakresu zleconego przedmiotu zamówienia – w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia Umowy odnoszące się
do opisu przedmiotu zamówienia oraz obniżona zostanie wysokość wynagrodzenia o wartość elementów, których dotyczy
to ograniczenie, ustalona na podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez
Zamawiającego;
6) w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
7) wydaniem przez organy administracyjne, nowych decyzji lub wytycznych wpływających na sposób wykonania Przedmiotu
Umowy,
Pełna treść w dokumentacji na stronie prowadzonego postępowania.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-29 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00130850 z dnia 2022-04-22
2022-04-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-29 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2024 r., z tym, że usługi w
zakresie prowadzenia stref płatnego parkowania realizowane będą w okresie od:
1) 01.06.2022 r. do 30.09.2022 r.
2) 01.06.2023 r. do 30.09.2023 r.
3) 01.06.2024 r. do 30.09.2024 r.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00130850 z dnia 2022-04-22
2022-04-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Oferta.docx docx 22.4 KB Dawid Lewandowski 2022-04-22 11:31:04 367
2 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.7 KB Dawid Lewandowski 2022-04-22 11:31:04 358
3 SWZ-1.docx docx 171.6 KB Dawid Lewandowski 2022-04-22 11:31:04 314
4 Zmiana treści ogłoszenia.pdf pdf 38.2 KB Dawid Lewandowski 2022-04-22 11:31:04 304
5 SWZ.pdf pdf 21.5 MB Dawid Lewandowski 2022-04-22 11:31:08 319
6 Załącznik nr 10 Uchwała Rady Miasta Helu.zip zip 1 MB Dawid Lewandowski 2022-04-22 11:31:09 361
7 Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf podp.pdf pdf 189.2 KB Dawid Lewandowski 2022-04-22 11:40:39 315
8 Ogłoszenie 2022_BZP 00139889_01.pdf pdf 54.9 KB Dawid Lewandowski 2022-04-28 15:28:02 355
9 Informacja z otwarcia ofert pod.pdf pdf 198.1 KB Dawid Lewandowski 2022-05-02 11:25:43 370
10 Informacja o wynikach.pdfpodp.pdf pdf 153.1 KB Dawid Lewandowski 2022-05-10 09:44:32 389
11 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 66.3 KB Dawid Lewandowski 2022-05-18 13:30:06 304

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2022-04-22 11:29:37
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2022-05-18 13:30:09
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2022-04-22