obrazek loga jednostki
treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Nadbudowa i rozbudowa łącznika przy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Helu
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA HEL
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675505
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 50
1.5.2.) Miejscowość: Hel
1.5.3.) Kod pocztowy: 84-150
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański
1.5.7.) Numer telefonu: 58 677-72-40
1.5.8.) Numer faksu: 58 677-72-77
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ratusz@gohel.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.hel.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Nadbudowa i rozbudowa łącznika przy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Helu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52e48daa-9a1a-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00073064
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-02
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002072/08/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.11 Rozbudowa i nadbudowa łącznika przy miejskiej hali sportowo widowiskowej
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00073064 z dnia 2022-03-02
2022-03-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z
Wykonawcami jest: Dariusz Andryskowski
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem https://www.marketplanet.pl pod
adresem: https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami,
w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem panelu https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby
uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: d.andryskowski@gohel.pl
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem panelu
https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi
przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformie
https://www.marketplanet.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie
może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na https://www.marketplanet.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z https://www.marketplanet.pl określone
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”
dostępnej po zalogowaniu na konto Wykonawcy.
Pełna treść dostępna w SWZ na stronie postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
???? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są następujące:
 adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150
 nr telefonu (58) 677-72-40
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00073064 z dnia 2022-03-02
2022-03-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
 adres e-mail: : ratusz@gohel.pl
 elektroniczna skrzynka podawcza /umhel/skrytka
???? w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@gohel.pl lub listownie na adres Administratora.
Pełna treść zawarta w SWZ na stronie postępowania.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RGK.042.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 472624,88 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2. W ramach inwestycji zaplanowano nadbudowę i rozbudowę w kondygnacji I piętra budynek łącznika. Rozbudowa i
nadbudowa oparta na słupach wypełni przestrzeń pomiędzy budynkiem hali widowiskowo-sportowej, a budynkiem Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Helu. Dodatkowo zaplanowano utwardzenie w postaci ciągu pieszego oraz placyku pod
podcieniami proj. budynku.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45314310-7 - Układanie kabli
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia
45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 315 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich
wagami:
Nazwa kryterium Waga kryterium (%) Waga kryterium
(pkt)
Cena (C)
80 % 80 pkt
Okres gwarancji 20 % 20 pkt
Kryterium nr 1 – cena (C) – waga 80%
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00073064 z dnia 2022-03-02
2022-03-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
C = Cn/Cb x 100 x 80%
gdzie:
C - ilość punktów przyznana w kryterium cena
Cn – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w
danym etapie badania i oceny ofert
Cb – cena oferty badanej (ocenianej)
100 – wskaźnik stały
80 % - waga kryterium
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej
przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Oferta
z najniższą ceną, spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 80 pkt. Oferty z ceną
wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.
B. Kryterium nr 2 – „Okres gwarancji” (OG) zostanie obliczony wg następującej zasady:
Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium (OG): 20 punktów. Punkty zostaną przyznane w
następujący sposób:
Minimalny okres gwarancji zgodnie z zapisami SWZ to 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy od odbioru końcowego. Oferta z
najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów – 20 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji
w stosunku do oferty z najdłuższym okresem gwarancji wg wzoru:
G = (G bad : G max) x 20 pkt
gdzie:
G – liczba punktów za okres gwarancji
G bad – okres gwarancji badanej oferty
G max – najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale 18 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00073064 z dnia 2022-03-02
2022-03-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
− Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300.000, 00 PLN.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
1) Posiadania doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentowania wykonania czyli zakończenia, w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie, nadbudowie bądź innej inwestycji porównywalnej
do przedmiotu zamówienia o wartości wykonania robót co najmniej 300.000,00 PLN.
2) Wykazania, że dysponuje
 Osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami prawa budowlanego;
Osoby, które będą pełnić funkcje kierownika budowy muszą posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art.12a prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy,
mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U.
z 2021 r., poz. 1646 ze zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniach , o których mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 8 do SWZ),
Uwaga:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami
powyższy wykaz dotyczy tylko robót budowlanych, w których wykonania wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do SWZ),
3) Polisa ubezpieczenia - od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą
niż 300.000,00 zł. ,
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
których mowa w ust. 4 pkt 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa
powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4
pkt 4, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniach , o których mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00073064 z dnia 2022-03-02
2022-03-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 8 do SWZ),
Uwaga:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami
powyższy wykaz dotyczy tylko robót budowlanych, w których wykonania wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do SWZ),
3) Polisa ubezpieczenia - od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą
niż 300.000,00 zł. ,
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
których mowa w ust. 4 pkt 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa
powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4
pkt 4, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
Zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp wadium może być wnoszone zgodnie z wyborem wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 08 1240 5400 1111 0000 4915 7062 Bank
Pekao S.A. z tytułem wadium - „Nadbudowa i rozbudowa łącznika przy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Helu” Jeżeli
wadium wnoszone będzie w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji
lub poręczenia w postaci elektronicznej wraz z ofertą..
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w
Rozdziale 20 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00073064 z dnia 2022-03-02
2022-03-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany Umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień Umowy, także
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w następujących przypadkach i na poniższych warunkach:
1) w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę, w szczególności:
a) w przypadku wystąpienia odmiennych warunków Terenu budowy lub ujawnienia się błędów/braków dokumentacji, których
Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie stwierdzić przed zawarciem Umowy;
b) w przypadku opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji
państwowej lub inne instytucje o podobnym zakresie kompetencji, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są
zobowiązane na mocy przepisów prawa, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
– zmianie mogą ulec postanowienia Umowy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez ich wydłużenie
odpowiednio do okresu występowania wskazanych przyczyn;
Pełna treść zawarta w SWZ na stronie postępowania.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-17 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-17 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zgodnie z wymogami Rządowego Funduszu Polski Ład postępowanie zakupowe prowadzone jest zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych.
2. Na realizację przedmiotowego zamówienia inwestor otrzymał Wstępną Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z
programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zwaną dalej „Promesą”.
3. Zamawiający w Umowie/Umowach zawartych z Wykonawcą/Wykonawcami ustala warunki wypłaty wynagrodzenia
zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu, które zostały wskazane w Promesie, tj.:
a) w przypadku inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy – zaliczka przekazywana Wykonawcy w
kwocie nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia, pozostała cześć wynagrodzenia wypłacana po zakończeniu realizacji
inwestycji.
4. Umowa/umowy z Wykonawcą/Wykonawcami inwestycji przewidywać będą zapewnienie finansowania przez Wykonawcę
Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy na
zasadach wskazanych w ust. 3, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości
nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00073064 z dnia 2022-03-02
2022-03-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie 2022_BZP 00073064_01.pdf pdf 160.2 KB Dawid Lewandowski 2022-03-02 13:31:31 378
2 SWZ .docx docx 188.6 KB Dawid Lewandowski 2022-03-02 13:31:55 361
3 Załącznik nr 7.zip zip 26.2 MB Dawid Lewandowski 2022-03-02 13:31:57 335
4 Informacja z otwarcia ofert podpisana.pdf pdf 192.1 KB Dawid Lewandowski 2022-03-17 10:41:53 306
5 ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 54.1 KB Dawid Lewandowski 2022-03-17 12:52:12 318

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2022-03-02 13:29:51
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2022-03-17 12:52:13
Autor informacji Jarosław Pałkowski 2022-03-02