obrazek loga jednostki
treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zmiana nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej w Helu
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA HEL
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675505
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 50
1.5.2.) Miejscowość: Hel
1.5.3.) Kod pocztowy: 84-150
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański
1.5.7.) Numer telefonu: 58 677-72-40
1.5.8.) Numer faksu: 58 677-72-77
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:ratusz@gohel.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.hel.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zmiana nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej w Helu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2912391e-8f23-11ec-94c8-de8df8ed9da1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00061354
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00061354 z dnia 2022-02-18
2022-02-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017349/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.2 Zmiana nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej w Helu
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z załącznikiem nr 2
do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf
3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z
4. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym,
który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji
eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
6. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na
rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie
zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00061354 z dnia 2022-02-18
2022-02-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
dokumentem podpisywanym.
- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
9. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie
zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania
ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
10. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze
podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
11. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne
będzie z koniecznością odrzucenia oferty.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są
następujące:
adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150
nr telefonu (58) 677-72-40
adres e-mail: : ratusz@gohel.pl
elektroniczna skrzynka podawcza /umhel/skrytka
 w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@gohel.pl lub listownie
na adres Administratora.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy (art. 6 ust.1
lit. b) RODO) w sprawie zamówienia publicznego oraz jego realizacji i udokumentowania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym administrator będzie
zobowiązany udostępnić dokumentację postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym
w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp
 Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,
nie krócej niż okres wskazany w art. 78 ustawy Pzp i w przepisach o archiwizacji, w tym w ustawie z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp.
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00061354 z dnia 2022-02-18
2022-02-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 SWZ.docx docx 186.3 KB Dawid Lewandowski 2022-02-18 10:29:10 347
2 oferta.docx docx 22.2 KB Dawid Lewandowski 2022-02-18 10:29:13 345
3 Załącznik nr 7.7z 7z 1.3 MB Dawid Lewandowski 2022-02-18 10:29:20 349
4 Ogłoszenie 2022_BZP 00061354_01.pdf pdf 159.2 KB Dawid Lewandowski 2022-02-18 10:29:29 389
5 Wyjaśnienia do przetargu podpisane.pdf pdf 232 KB Dawid Lewandowski 2022-03-03 12:10:53 318
6 zmiana ogłoszenia.pdf pdf 42.1 KB Dawid Lewandowski 2022-03-03 12:10:59 315
7 Informacja z otwarcia ofert podpis .pdf pdf 203.5 KB Dawid Lewandowski 2022-03-15 12:12:42 334
8 Informacja o wynikach podp.pdf pdf 159.5 KB Dawid Lewandowski 2022-03-30 13:13:00 370
9 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 65.1 KB Dawid Lewandowski 2022-04-06 14:32:48 317
10 Ogłoszenie o wykonaniu zamówienia.pdf pdf 52.2 KB Dawid Lewandowski 2022-07-20 10:45:56 263

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2022-02-18 10:25:58
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2022-07-20 10:45:57