obrazek loga jednostki
treść strony

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 05.07.2021 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont nawierzchni od ulicy Sosnowej do wejścia na plażę nr 66
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA HEL
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675505
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 50
1.5.2.) Miejscowość: Hel
1.5.3.) Kod pocztowy: 84-150
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański
1.5.7.) Numer telefonu: 58 677-72-40
1.5.8.) Numer faksu: 58 677-72-77
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ratusz@gohel.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.hel.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont nawierzchni od ulicy Sosnowej do wejścia na plażę nr 66
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06a1069e-c82a-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00080005/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-11 10:09
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00080005/01 z dnia 2021-06-11
2021-06-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002072/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.10 Modernizacja ulic, chodników, placy w mieście: droga do plaży
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gmhel.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmhel.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz. U poz. 2452).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Pani/Pana dane przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku
z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenie Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma
Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na adres mailowy:
iod@gohel.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00080005/01 z dnia 2021-06-11
2021-06-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RGK.7011.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 762884,60 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Remont nawierzchni od ulicy Sosnowej do
wejścia na plażę nr 66”. W ramach inwestycji Zaprojektowano remont istniejącej nawierzchni na
odcinku około 510 m od ulicy Sosnowej do wejścia na plażę nr 66 w Helu. Nawierzchnię
zaprojektowano o szerokości 4,0 m i nawierzchni z kostki betonowej 20x20x8 cm i 30x20x8 cm
w kolorze platino
4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty dla zamówienia
Zamawiający stosować będzie kryteria:
cena (brutto) – 60%
okres gwarancji (w miesiącach) – 40 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00080005/01 z dnia 2021-06-11
2021-06-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c
Art. 109 ust. 1 pkt 3
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie.
b) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej
600.000,00 złotych (słownie: sześćset tysięcy złotych),
W przypadku Wykonawców, których wartość ubezpieczenia będzie wyrażona w innych walutach
niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość ubezpieczenia po średnim kursie NBP z dnia wszczęcia
postępowania. Jeżeli w tym dniu NBP nie publikuje kursów walut, Zamawiający przyjmie średni
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00080005/01 z dnia 2021-06-11
2021-06-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
kurs z najbliższego dnia, w którym NBP publikuje kursy walut, po wszczęciu postępowania.
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 robotę polegającą na
budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż
600.000,00 zł brutto;.
2) w dysponuje co najmniej jedną osobą (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub inne uprawnienia
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym
stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz posiadać
przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831)
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Dopuszcza się uprawnienia
równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z
których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - wzór stanowi zał. nr 8 do SWZ;
2) wykaz robót budowlanych (min.1 robota) polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub
rozbudowie drogi publicznej o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ
3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 5),
potwierdzające niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 85.
ust. 2 ustawy PZP.
4) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (zał. 4), o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz.
1170 z późn. zm. ).
5) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w
wysokości: minimum 600 000,00 złotych (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).
6) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00080005/01 z dnia 2021-06-11
2021-06-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
7) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi zał. nr 8 do
SWZ;
2) wykaz robót budowlanych (min.1 robota) polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub
rozbudowie drogi publicznej o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ
3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 5),
potwierdzające niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 85.
ust. 2 ustawy PZP.
4) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (zał. 4), o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz.
1170 z późn. zm. ).
5) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w
wysokości: minimum 600 000,00 złotych (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).
6) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
7) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00080005/01 z dnia 2021-06-11
2021-06-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
11.000,00
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-05 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmhel.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-05 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Uwaga! Ze względu na trwający sezon turystyczny Zamawiający wymaga aby Wykonawca
rozpoczął realizację zamówienia od 1 października 2021 roku!
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00080005/01 z dnia 2021-06-11
2021-06-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 105.1 KB Dawid Lewandowski 2021-06-11 13:04:17 430
2 Zal. 9.7z 7z 5.7 MB Dawid Lewandowski 2021-06-11 13:04:19 515
3 SWZ (2).pdf pdf 14 MB Dawid Lewandowski 2021-06-11 13:04:19 448
4 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.1 KB Dawid Lewandowski 2021-06-24 13:02:24 415
5 wyjaśnienia do zapytania.pdf pdf 253.9 KB Dawid Lewandowski 2021-06-24 13:03:15 413
6 inf. z otwarcia ofert.pdf pdf 283 KB Dawid Lewandowski 2021-07-05 13:53:29 410
7 Informacja z otwarcia ofert.docx docx 35.2 KB Dawid Lewandowski 2021-07-05 13:54:10 421
8 info o wyborze.pdf pdf 94.2 KB Dawid Lewandowski 2021-07-19 09:06:28 432
9 wynik postępowania.pdf pdf 59.2 KB Dawid Lewandowski 2021-07-26 09:58:32 452

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2021-06-11 13:02:46
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2021-07-26 09:58:36
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2021-06-11