obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 31.12.2021r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 05.01.2022r.
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Informacja o dniu wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu 07.01.2022r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości.
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 28.12.2021r.
24.12.2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czynny krócej.
24.12.2021 Urząd Miasta Helu czynny krócej.
Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Informacja dotycząca "Remontu nawierzchni od ulicy Sosnowej do wejścia na plażę nr 66"
Informacja Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy Roboty budowlane Remont nawierzchni od ulicy Sosnowej do wejścia na plażę nr. 66.
Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 23.12.2021 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 22.12.2021 r.
Ogłoszenie z otrzymania ofert.
Obwieszczenie Burmistrza Helu.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Helu w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022 r.
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu 20.12.2021.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Informacja o wynikach naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Informacja Kierownik MOPS w Helu o wyborze oferty.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonym w Gminie Miejskiej Hel
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi Oczyszczania ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ,,PSZOK”
Informacja o dniu wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu 27.12.2021r.
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu 17.12.2021.
Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu.
Zarządzenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację.
Zarządzenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu 08.12.2021 - odwołane.
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 08.12.2021 r.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zapytanie ofertowe
Informacja Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku
Obwieszczenie Burmistrza Helu
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - zapytanie ofertowe
Międzynarodowe badania naukowe dotyczące wykorzystania Car-sharingu po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Obwieszczenie Burmistrza Helu.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 17.11.2021 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 18.11.2021 r.
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
Obwieszczenie Burmistrza Helu.
Informacja dot. unieważnienia postępowania.
Zapytanie ofertowe.
informacja Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Miasta Helu
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: pracownik ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Miasta Helu.
Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie Starosty Puckiego w sprawie wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów pod morskimi wodami zewnętrznymi Zatoki Gdańskiej
Obwieszczenie Burmistrza Helu.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Miasta Helu
Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy.
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 24.09.2021r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 24.09.2021 r.
Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Miasta Helu.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 24.09.2021r.
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku
Obwieszcenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 16.09.2021 r.
Ogłozenie Burmistrza Helu o konsultacjach dotyczących projektu ,,rocznego programu wspołpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz podmotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022"
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku.
Zarządzenie nr 65/2021 Starosty Puckiego z dnia 14 lipca 2021 r.
Ogłoszenie Starosty Puckiego o rozpoczęciu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Ogłoszenie z otrzymania ofert ,,Wykonanaie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do uzyskania pozwolenia na budowę miejsc postojowych przy ulicy Bałtyckiej w Helu."
Zapytanie ofertowe - ,,Wykonanaie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do uzyskania pozwolenia na budowę miejsc postojowych przy ulicy Bałtyckiej w Helu."
Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o podjęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stypendialnej.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA HELU o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie wznowionego postępowania zakończonego decyzją ostateczną Burmistrza Helu RGK.6730.2.2018 z dnia 15.05.2018
Obwieszczenie Burmistrza Helu.
Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Remont nawierzchni od ulicy Sosnowej do wejścia na plażę nr 66
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
Ogłoszenie Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcacych w Helu.
16.07.2021 Urząd Miasta Helu czynny do godz. 14.00
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr. KW GD2W/00037791/3
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr. KW GD2W/00037790/6
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku.
Zawiadamia się , że tut. organ zamierza wydać orzeczenie w sprawie wznowionego postępowania zakończonego decyzją ostateczną Burmistrza Helu
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy.
Ogłoszenie Dyrektor ZSO w Helu.
Informacja z otwarcia ofert.
Informacja dotycząca realizacji prac remontowych przy ulicy Kapitańskiej w Helu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
Obwieszczenie Burmistrza Helu.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Remont nawierzchni od ulicy Sosnowej do wejścia na plażę nr. 66
Obwieszczenie Burmistrza Helu.
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu.
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu
Ogłoszenie Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcacych w Helu.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu.
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Remont nawierzchni od ulicy Sosnowej do wejścia na plażę nr. 66
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 15.06.2021 r.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy.
Ogłoszenie
04.06.2021 r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu będzie nieczynny.
04.06.2021 r., Urząd Miasta Helu Będzie nieczynny.
Informacja dotycząca realizacji prac remontowych przy ulicy Żeromskiego w Helu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane, Remont nawierzchni ulicy Kapitańskiej i Komandorskiej w miejscowości Hel wraz z budową 5 miejsc postojowych
Informacja dotycząca realizacji prac przy ulicach: Kapitańska, Komandorska i Obr. Helu
Zarządzenie Nr. 7/20/2021 burmistrza Helu
Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Miasta Helu, 24.05.2021 r.
Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Miasta Helu.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik ds. egzekucji należności w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta Helu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 21.05.2021 r.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. egzekucji należności w referacie finansowo - budżetowym Urzędu Miasta Helu
Informacja z otwarcia ofert
Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Zbieranie odpadów na terenie działki nr. ew. 32/9 w Helu ‘’
Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Miasta Helu
Zawiadomienie o XXV sesji Rady Miasta Helu.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości lokalowych położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Obwieszczenie Rejonowego Sądu w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Posiedzenie Komisji Stypendialnej.
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Remont nawierzchni ulicy Kapitańskiej i Komandorskiej w miejscowości Hel w raz z budową 5 miejsc postojowych.
Obwieszczenie Rejonowego Sądu w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w sprawie postępowania o założenie księgi wieczystej dla działki położonej w obrębie ewidencyjnym Hel, gmina Hel, powiat pucki, województwo pomorskie i ujawnienie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa
Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenia do realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji i przeprowadzenia XX Międzynarodowego Letniego Festiwalu Kultury i Sztuki w Helu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 22 kwietnia 2021 roku
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu
Zawiadomienie o zmianie terminu XXV sesji Rady Miasta Helu.
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o dniu wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. egzekucji należności w referacie finansowo - budżetowym Urzędu Miasta Helu.
Informacja o wyznaczeniu dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu.
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera.
Ogłoszenie Burmistrza Helu o projekcie uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wpłynięciu raportu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o odziaływaniu na obszar Natura 2000 inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Helu
Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów.
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.
Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Miasta Helu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miasta Helu.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu – 1 etat
Ogłoszenie w sprawie zwalczania oraz zapobiegania ,,Wysoce zjadliwej grypy ptaków”.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych , położonych w Helu.
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
Posiedzenie Komisji Stypendialnej.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: Pracownik Socjalny
Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pucku
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 22.02.2021 r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miasta Helu.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny.
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Miasta Helu
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana
Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miasta Hel.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu.
Informacja z otwarcia ofert
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu.
Informacja o zmianie ogłoszenia
Informacja o terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz wniesienia pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.